tin mới nhất

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 10/10/2017 | 10:52 AM  | Lượt xem: 80

9 tháng đầu năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo kế hoạch đề ra.

Những ưu điểm nổi bật đã được chỉ ra tại Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể:

- Tập trung khắc phục tồn tại sau kiểm điểm năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, kịp thời điều chỉnh phân công nhiệm vụ cấp ủy viên, các đồng chí Ủy viên Thường vụ theo dõi, phụ trách cơ sở đảng. Tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ủy viên Ban chấp hành đảng bộ Quận trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ; góp phần đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng trên các lĩnh vực.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện nghiêm nguyên tắc điều hành 5 rõ "rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả công việc", tăng cường sự chủ động cho các địa phương, đơn vị, đồng thời kiểm soát, đánh giá chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, hiệu quả trong tham mưu, thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của thành phố về "Năm kỷ cương hành chính - 2017"; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ toàn diện dưới nhiều hình thức, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm vi phạm phát sinh, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của CB CC VC và chất lượng, hiệu quả công việc.

- Việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của cấp ủy và các chương trình, kế hoạch công tác năm được triển khai khẩn trương, nghiêm túc; kịp thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế. Chủ động, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 5 (khóa XII) và chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Nâng cao chất lượng ban hành, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy; phân công UVTV, QUV phụ trách cơ sở, kiểm soát công việc hàng tháng đối với từng đơn vị. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

- Chủ động và quyết liệt trong triển khai một số nội dung mới theo chỉ đạo của Thành phố về lĩnh vực trật tự đô thị, y tế, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, khoán xe công, chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội Nông dân, thành lập đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ..., đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh ở người trong quý III/2017

- Triển khai chặt chẽ, có hiệu quả đề án vị trí việc làm nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 05-KH/TU của Thành uỷ Hà Nội về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

- Việc kiểm soát tiến độ thực hiện các kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy trong 9 tháng đầu năm 2017 chặt chẽ và hiệu quả hơn.

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp trong toàn hệ thống chính trị như: theo dõi, kiểm soát, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của tập thể, cá nhân theo chương trình, kế hoạch công tác; thực hiện các kết luận gắn trách nhiệm cá nhân và đánh giá xếp loại, khen thưởng cán bộ, công chức, viên chức hàng tháng; xây dựng, điều chỉnh bổ sung các quy trình nội bộ giải quyết công việc, quy trình phối hợp chung; xây dựng các chuyên đề về công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ trên các lĩnh vực; tập trung đào tạo, bồi dưỡng theo khung năng lực vị trí việc làm để chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

Với sự tập trung, quyết liệt, trong 9 tháng đầu năm 2017, các lĩnh vực của Quận đã đạt được những kết quả như:

- Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có sự đổi mới theo hướng ngày càng thiết thực, hiệu quả. Các chương trình công tác của cấp ủy các cấp được cụ thể hóa, tập trung triển khai nghiêm túc, phù hợp với thực tiễn, đánh giá thực chất, không hình thức. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Quan tâm đến công tác tổ chức, cán bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Coi trọng công tác dân vận, quyết liệt trong triển khai các quy chế dân chủ cơ sở. Đổi mới trong hoạt động kiểm tra, giám sát của đảng.

- Kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng: các chỉ tiêu kinh tế - xã hội cơ bản đều hoàn thành và đạt cao so với cùng kỳ, trong đó một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch năm. Nhiều tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm đã được tập trung khắc phục bằng các giải pháp mạnh, cụ thể. Điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Cơ cấu kinh tế tiếp tục được duy trì đúng định hướng, đặc biệt là lĩnh vực thương mại, dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng gắn với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị" đi vào nề nếp, hiệu quả. Các dự án trọng điểm trên địa bàn Quận được thực hiện đúng tiến độ. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được triển khai sâu rộng và có nhiều đổi mới, tập trung hướng về cơ sở. Chủ động và quyết liệt trong triển khai một số nội dung theo chỉ đạo mới của Thành phố. An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững.

- Hoạt động của HĐND có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của HĐND các cấp, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước và đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri và nhân dân.

- Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ngày càng đi vào chiều sâu góp phần tích cực động viên cán bộ, hội viên, nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chất lượng hoạt động được nâng lên, nội dung được đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, tập hợp và phát huy mạnh mẽ vai trò của nhân dân trong tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Hội nghị lần thứ 10 và 11 BCH Đảng bộ quận khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

 3 tháng cuối năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy yêu cầu các cấp, các ngành của Quận tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành như:

- Tập trung nghiên cứu những hình thức, phương pháp chỉ đạo mới của Quận và căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức thực hiện đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

- Từng ngành, từng địa phương tập trung lãnh đạo, điều hành toàn diện trên nguyên tắc quyết liệt, chủ động, tự giác.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các đồng chí UVTV phụ trách, QUV theo dõi cơ sở trong việc nắm bắt và chỉ đạo cơ sở khắc phục tồn tại, thực hiện hiệu quả kết luận năm 2017 của Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy đối với địa phương.

- Chủ động tham mưu làm việc với các sở, ngành Thành phố, kiến nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với quận và các nhiệm vụ khác của quận.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các địa phương. Tăng cường kiểm tra hiện trường, nắm bắt và xử lý thông tin, chủ động đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời vướng mắc tại địa phương.

- Tăng cường giao ban chuyên đề giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với cơ sở. Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ được giao, siết chặt kỷ cương hành chính, xử lý trách nhiệm các trường hợp vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ.