tin mới nhất

Văn phòng cấp ủy Đảng - 87 năm xây dựng và trưởng thành (18/10/1930 - 18/10/2017)
Ngày đăng 11/10/2017 | 10:37 AM  | Lượt xem: 373

Lịch sử ra đời và phát triển của Văn phòng cấp ủy luôn gắn liền với lịch sử phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 10 năm 1930, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Hương Cảng-Trung Quốc đã thông qua Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, ban hành các nghị quyết về nhiệm vụ và quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn tham mưu, giúp việc của Đảng.

Từ sự kiện lịch sử này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã quyết định lấy ngày 18 tháng 10 hàng năm là ngày truyền thống Văn phòng cấp uỷ. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, đánh dấu sự ra đời, ghi nhận những đóng góp to lớn, truyền thống vẻ vang của hệ thống văn phòng cấp uỷ đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ở mỗi giai đoạn cách mạng, Văn phòng cấp ủy hoạt động với các tên gọi khác nhau: Đội công tác Trung ương (thành lập năm 1946 tại căn cứ địa Việt Bắc), Văn phòng Thường vụ Trung ương Đảng (thành lập tháng 5/1947 tại Định Hóa - Thái Nguyên), Văn phòng cấp ủy (hội nghị Văn phòng cấp ủy đầu tiên được tổ chức tháng 6/1949 tại Việt Bắc). Gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng, truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và đất nước, Văn phòng cấp uỷ đã trải qua những chặng đường hoạt động đáng ghi nhớ và tự hào. Trong suốt những năm tháng đấu tranh cách mạng, từ những ngày đầu Đảng mới thành lập, phải hoạt động trong điều kiện bí mật hết sức khó khăn và vô cùng gian khổ, song các thế hệ cán bộ, nhân viên Văn phòng cấp uỷ được Đảng, Bác Hồ rèn luyện, luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng của Đảng, vượt lên tất cả mọi hy sinh, gian khổ, với phẩm chất "trung thành, tận tuỵ", luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Văn phòng cấp uỷ đã có những cống hiến, hy sinh to lớn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn Miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Văn phòng cấp uỷ đã chủ động tham mưu giúp Đảng và Nhà nước những quyết sách trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đoàn kết, thống nhất, làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng đất nước vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".   

Lịch sử 87 năm vẻ vang của Đảng, đồng thời đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, là niềm tự hào, phấn khởi của tập thể cũng như mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ.

Trong những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ của mình, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, trực tiếp là Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ, các lớp cán bộ Văn phòng Quận uỷ Long Biên luôn trung thành, đoàn kết, tận tuỵ, sáng tạo trong công việc, sống chan hòa, thân thiện. Bám sát sự chỉ đạo của Thành phố và thực tiễn địa phương, Văn phòng Quận uỷ  luôn chủ động tham mưu, tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ qua việc xây dựng quy chế, chương trình làm việc của cấp uỷ. Văn phòng Quận uỷ căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận từng nhiệm kỳ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng HĐND-UBND, các ban xây dựng Đảng tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng quy chế, chương trình làm việc toàn khoá của Ban chấp hành, chương trình làm việc hàng năm, hàng tháng của Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy. Kịp thời bổ sung, điều chỉnh, đưa vào chương trình những vấn đề cơ bản, cấp bách. Trọng tâm là giúp Quận ủy tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng và tham mưu giúp cấp uỷ có những giải pháp đối với những vấn đề bức xúc nảy sinh. Qua đó, nhận định rõ chức năng, phạm vi trách nhiệm, thực hiện nhiệm vụ của cấp uỷ và từng đồng chí Quận uỷ viên. Do đó hoạt động của Quận uỷ đi vào nề nếp, giải quyết công việc có kế hoạch, có chương trình, chất lượng công việc của tập thể và cá nhân cấp uỷ được nâng lên.

Giúp Quận uỷ chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Quận lần I, II, III và các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy. Trước mỗi kỳ Đại hội, Văn phòng Quận uỷ đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ: theo dõi, nắm chắc tình hình, tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến tham gia của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, đề xuất những vấn đề lớn trình Quận uỷ quyết định, trực tiếp tham gia biên tập văn kiện Đại hội, xây dựng chương trình Đại hội; góp phần hình thành quan điểm, chủ trương của Quận uỷ qua mỗi kỳ Đại hội. Đồng thời trực tiếp phục vụ các Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ triển khai tổ chức quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chương trình hành động của Quận uỷ và giải quyết các vấn đề lớn quan trọng của Quận, bảo đảm chu đáo, an toàn và chất lượng các hội nghị không ngừng được nâng lên.

Đ/c Nguyễn Quốc Long - Chánh VPQU Long Biên (ngoài cùng bên phải) nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2016 của Thành phố

Trong công tác tiếp nhận, cung cấp và giúp Quận uỷ xử lý các nguồn thông tin phục vụ sự lãnh đạo, Văn phòng Quận uỷ luôn chủ động nắm bắt các nguồn thông tin từ nhiều kênh, kể cả dư luận xã hội... để có thông tin đa dạng, nhiều chiều, phong phú, chọn lọc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ. Giúp cấp uỷ duy trì thường xuyên chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo chuyên đề. Những thông tin của Văn phòng Quận uỷ được cấp uỷ xác định là nguồn thông tin tổng hợp khách quan, trung thực, có chất lượng phản ánh những vấn đề quan trọng, cấp bách giúp cấp uỷ lãnh đạo và điều hành công việc hiệu quả.

Công tác kiểm soát các đơn vị thực hiện kết luận của cấp ủy diễn ra thường xuyên hàng ngày với tính chặt chẽ cao, hướng tới mục tiêu đảm bảo công việc hoàn thành và đạt kết quả.

Trong nhiệm vụ giúp cấp uỷ giải quyết các đơn thư khiếu kiện của cán bộ, nhân dân, đã thực hiện tốt việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, đề xuất ý kiến xử lý hoặc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc giải quyết đơn thư của công dân theo đúng thẩm quyền, góp phần giải quyết nguyện vọng của cán bộ và nhân dân, ổn định tình hình.

Các nhiệm vụ: văn thư, lưu trữ, tài chính, quản trị, hành chính và các nhiệm vụ công tác khác luôn hoàn thành tốt, góp phần tích cực, hiệu quả vào sự lãnh đạo của cấp uỷ.

Tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy thường xuyên được củng cố kiện toàn gồm 6 bộ phận nghiệp vụ với 12 cán bộ, công chức, người lao động, trong đó đảng viên chiếm 83%; cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, đại học 83%; trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân và trung cấp 80%.

Gần 15 năm kể từ khi thành lập quận Long Biên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận uỷ và sự giúp đỡ, phối hợp, tạo điều kiện của các cấp, các ngành, các đoàn thể, Văn phòng Quận uỷ đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, từng bước trưởng thành về mọi mặt, xứng đáng với sự tin cậy của cấp uỷ Đảng. Trong suốt quá trình phấn đấu, xây dựng và từng bước trưởng thành, các thế hệ cán bộ, công chức qua các thời kỳ đã không ngừng rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tích cực học tập, nghiên cứu để nâng cao năng lực công tác, đổi mới phong cách làm việc và luôn phát huy truyền thống đoàn kết, ngày càng xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu, giúp cấp uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ Quận. Nhiều cán bộ, công chức Văn phòng Quận uỷ đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của Thành phố Hà Nội, các ngành của Quận và lãnh đạo các phường. Cán bộ, công chức Văn phòng Quận uỷ dù ở môi trường công tác nào, làm bất kỳ công việc gì được giao cũng luôn nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với truyền thống của Văn phòng cấp uỷ và sự tin cậy của Đảng.

Với những kết quả đạt được trong những năm qua, Văn phòng Quận uỷ Long Biên đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn Quận hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tập thể Văn phòng Quận uỷ được Uỷ ban nhân dân Thành phố tặng cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng năm 2011, 2015, 2016 được Thành uỷ tặng Bằng khen (năm 2011), UBND Thành phố tặng bằng khen (2011, 2014) vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nhiều năm liền được Hội đồng thi đua khen thưởng Quận công nhận là tập thể lao động tiên tiến; nhiều cá nhân  được thành phố, quận tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở, người tốt-việc tốt, bằng khen, giấy khen các loại...

Phát huy truyền thống 87 năm vẻ vang, với những thành tích, kinh nghiệm đã đạt được, đòi hỏi mỗi cán bộ, chuyên viên, nhân viên, người lao động trong hệ thống Văn phòng cấp uỷ tiếp tục tu dưỡng, phấn đấu rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban thường vụ Quận ủy. Tiếp tục giữ vững đoàn kết, phát huy trí tuệ, dân chủ, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế./.