tin mới nhất

Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BTV Quận ủy 9 tháng đầu năm 2017
Ngày đăng 12/10/2017 | 08:37 AM  | Lượt xem: 69

Ngày 06/10/2017, Quận ủy ban hành Báo cáo số 107-BC/QU "Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, Thường trực, Ban Thường vụ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo kế hoạch đề ra. Kết quả cụ thể như sau:

Công tác lãnh đạo nhiệm vụ trọng tâm

1. Chỉ đạo việc quán triệt, học tập nghị quyết hội nghị lần thứ IV, V BCH TW đảng khóa XII, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành ủy. Chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, 08 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy khóa XVI, 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy khóa III. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 05-KH/TU của Thành ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp quận và cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo. Tập trung thực hiện chủ trương chấm dứt hoạt động của Hội nông dân theo chỉ đạo của thành phố.

3. Tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tập trung khắc phục tồn tại sau kiểm điểm. Định hướng nhiệm vụ trọng tâm cho cơ sở ngay từ đầu năm công tác; chủ động làm việc với một số đơn vị, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ. Phân công ủy viên thường vụ, Quận ủy viên phụ trách theo dõi cơ sở, kiểm soát công việc hàng tháng đối với từng đơn vị. Nâng cao chất lượng ban hành, kiểm soát việc thực hiện nghị quyết, kết luận của cấp ủy. Tăng cường ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

4. Chủ động nắm chắc tình hình cơ sở nhất là những địa bàn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp, nhạy cảm theo Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 04/7/2017 của Thành ủy về "Xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội". Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng dư luận nhân dân. Chú trọng thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

5. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Tăng cường công tác dân vận gắn với xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung hoàn thiện và triển khai 6 quy chế dân chủ trên một số lĩnh vực dân sinh bức xúc. Chỉ đạo tổ chức thành công hội thi "Báo cáo viên giỏi" và "Dân Vận khéo" năm 2017.

6. Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp đoàn làm việc của Thường trực Thành ủy với Quận và các đoàn khảo sát, kiểm tra, giám sát của Trung ương, thành phố về công tác tổ chức, tuyên giáo, dân vận, Mặt trận tổ quốc. Qua đó, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho Quận đồng thời bổ sung cơ chế và định hướng cho sự phát triển của Quận trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

7. Nghiêm túc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính", "Năm trật tự xây dựng và trật tự đô thị" và hai bộ quy tắc ứng xử do thành phố triển khai. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của HĐND, UBND quận, kiểm soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng định kỳ hàng quý. Giao ban chuyên đề với lãnh đạo chủ chốt phường (hàng quý) và với Bí thư đảng ủy phường (hàng tháng). Chú trọng một số nội dung theo chỉ đạo mới của thành phố và một số lĩnh vực còn khó khăn, tồn tại như công tác cấp GCN QSD đất, GPMB, giải quyết đơn thư, trật tự đô thị, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ một bên hai cấp Quận và phường năm 2017, Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang nhân dân quận giai đoạn 2012-2017.

8. Triển khai Quyết định 2200-QĐ/TU của Thành uỷ về "Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội". Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền các cấp.

9. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đoàn Thanh niên, Đại hội Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và quận nhiệm kỳ 2017-2022; Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và quận. Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hướng tới đại hội công đoàn cấp quận nhiệm kỳ 2018-2023.

Một số kết quả cụ thể xem chi  tiết tại đây