tin mới nhất

Tài liệu Kỳ họp chuyên đề thứ IV - HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (8h30 ngày 24/03/2023)
Ngày đăng 20/03/2023 | 08:43  | Lượt xem: 152

DANH MỤC TÀI LIỆU

 Kỳ họp chuyên đề thứ IV - HĐND Quận khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 03 năm 2023 (thứ Sáu)

1. Chương trình kỳ họp

2. Danh mục tài liệu

3. Tờ trình đề nghị tổ chức kỳ họp HĐND để xem xét, phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền

4. Tờ trình về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên

5. Tờ trình về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2023 và điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên

6. Tờ trình về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2023)

7. Tờ trình về việc phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án  cầu Thanh trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội"

10. Các Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội - HĐND Quận

10.1. Báo cáo của Ban KTXH HĐND Quận thẩm tra các tờ trình của UBND Quận về phê duyệt và điều chỉnh chủ trương đầu tư, cho ý kiến chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công của Quận

10.2. Báo cáo của Ban KTXH HĐND Quận thẩm tra các tờ trình của UBND Quận về bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2023 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận Long Biên

10.3. Báo cáo thẩm tra Tờ trình của UBND Quận về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc quận Long Biên (Đợt 1 - năm 2023)

10.4. Báo cáo thẩm tra tờ trình của UBND quận về phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án  cầu Thanh trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội"

* Các dự thảo Nghị quyết:

11. Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư 09 dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận Long Biên

12. Nghị quyết về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công các dự án sử dụng ngân sách Quận năm 2023 và điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của quận Long Biên

13. Nghị quyết về việc bổ sung, hỗ trợ kinh phí từ ngân sách cho các đơn vị thuộc Quận (Đợt 1 - năm 2023).

14. Nghị quyết về phương án ứng từ ngân sách quận Long Biên để chi trả kinh phí bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án "Đầu tư điều chỉnh nút giao giữa dự án  cầu Thanh trì với quốc lộ 5 - Thành phố Hà Nội"