tin mới nhất

Tăng cường các biện pháp chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trên địa bàn quận
Ngày đăng 20/08/2019 | 16:07  | Lượt xem: 642

Ngày 16/8/2019, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 20-TT/QU về “Tăng cường các biện pháp chống rác thải nhựa và túi nilon khó phân hủy trên địa bàn quận”, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở căn cứ chức năng nhiệm vụ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

 

1. Cấp ủy, chính quyền từ Quận tới cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin với các hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp đối với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường đối với sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của Quận; tham gia hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”; có hành động thiết thực nhằm hạn chế sử dụng và tiến tới nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân huỷ. Xác định đây là nhiệm vụ cần tập trung chỉ đạo, phải thực hiện thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị.

2. Giao UBND quận căn cứ chỉ đạo tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch của UBND Thành phố Hà Nội về phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 xây dựng kế hoạch thực hiện, tập trung các nội dung:

- Tăng cường quản lý nhà nước về xả thải và kiểm soát ô nhiễm môi trường. Xây dựng các giải pháp cụ thể trong quản lý, xử lý chất thải và phế liệu, nhất là chất thải nhựa tại các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và túi ni lông khó phân huỷ” đến các tổ chức và cá nhân trên địa bàn Quận. Đẩy mạnh truyền thông về nguy cơ ô nhiễm của sản phẩm nhựa và ni lông nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, ni lông không thân thiện môi trường. Vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân ký cam kết hành động chống rác thải nhựa. Khuyến khích phân loại rác tại nguồn để phục vụ thu gom và xử lý theo quy định.

- Phát động, thu thập và nghiên cứu triển khai các sáng kiến giảm thiểu sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần cũng như các giải pháp tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải trong các cơ quan, đơn vị, trường học.

- Tăng cường các hoạt động hướng dẫn, kiểm soát, hạn chế chất thải nhựa phát sinh; khuyến khích việc sử dụng sản phẩm tự phân hủy trong tự nhiên, thân thiện với môi trường thay thế túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

- Nghiên cứu, triển khai việc xây dựng quy chế về hạn chế sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong các hoạt động gắn với thực hiện mô hình Văn phòng xanh tại các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn.

UBND Quận chủ trì, phối hợp với các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Quận ủy, MTTQ và các đoàn thể CT-XH theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ theo quy định.

3. HĐND, các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Quận ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, giám sát việc thực hiện.

Ban Tuyên giáo Quận ủy định hướng công tác tuyên truyền; tạo chuyên mục, tăng tin bài tuyên truyền về quản lý, bảo vệ môi trường; các biện pháp chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ trên Cổng thông tin điện tử Quận và hệ thống đài truyền thanh phường; phổ biến nhân rộng các mô hình, phong trào tiêu biểu, cách làm hiệu quả cũng như thường xuyên cập nhật kết quả đạt được trong việc chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ trên địa bàn Quận.

4. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận chủ động phối hợp với UBND Quận triển khai thực hiện kế hoạch chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân hủy; thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ trên địa bàn; vận động, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước, Thành phố và Quận về bảo vệ môi trường; chủ động, nghiêm túc phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Bên cạnh đó, duy trì và nhân rộng các mô hình, cách làm sáng tạo đang phát huy hiệu quả trong thực hiện chủ đề "Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh".

5. Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở chủ động triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và túi ni lông khó phân huỷ trên địa bàn phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương và đơn vị. Định kỳ hàng quý, báo cáo Ban Thường vụ Quận ủy về kết quả thực hiện.