tin mới nhất

Đảng ủy phường Giang Biên đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong đảng.
Ngày đăng 09/10/2019 | 14:05  | Lượt xem: 696

Năm 2019, Đảng ủy phường Giang Biên chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường chấp hành kỷ luật đảng, ngăn chặn “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” xây dựng Đảng ngày càng trong sạch,vững mạnh.

Năm 2019 là năm cơ bản hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ phường Giang Biên lần thứ XXV, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020, tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhờ định hướng và quyết tâm hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ quận Long Biên lần thứ III và đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XV, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của phường Giang Biên đạt được những kết quả tích cực, nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, củng cố niền tin và sự đoàn kết trong Đảng. Đảng bộ phường đã chỉ đạo thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII, chỉ thị 05 -CT/TW và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy phường, ủy ban kiểm tra đảng ủy đã ban hành chương trình kiểm tra 15 chi bộ, kế hoạch giám sát 10 chi bộ, giám sát 8 đồng chí bí thư chi bộ trong đó có 02 đồng chí là cấp ủy viên cùng cấp.

Đoàn kiểm tra Đảng ủy phường Giang Biên kiểm tra chi bộ tổ dân phố số 4

Đảng bộ phường Giang Biên có 33/33 chi bộ ( trong đó 20 chi bộ TDP, 13 chi bộ đặc thù như chi bộ nhà trường công lập và tư thục, chi bộ HTX, chi bộ cơ quan, chi bộ công an) với 745 đảng viên.

Được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, 100% các chi bộ đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, có 525/555 đồng chí xây dựng kế hoạch tu dưỡng thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa XII, chỉ thị 05 - CT/TW và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kết quả, đến hết tháng 9 năm 2019 Đảng ủy, thường vụ đảng ủy đã tiến hành kiểm tra 100% chi bộ về công tác thu nộp Đảng phí, kiểm tra 16 chi bộ, trong đó 03 chi bộ về thực hiện chương trình 01-CTr/QU “Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên phường Giang Biên năm 2019”, 03 chi bộ về “Công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Đảng ủy về thực hiện Chương trình 03-CTr/QU của quận ủy trong đó tập trung việc thực hiện chủ đề của Quận “Hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh”. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy kiểm tra 03 chi bộ về “Việc xây dựng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với các chi bộ”, kiểm tra chuyên đề chuyên sâu 05 chi bộ về thực hiện thu, nộp, sử dụng đảng phí năm 2018, kiểm tra 02 chi bộ, 02 đồng chí bí thư, 02 đồng chí đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị, các nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên”.

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Giám sát cấp ủy chi bộ TDP số 5

Đảng ủy giám sát 01 chi bộ và 01 đồng chí đảng ủy viên, bí thư chi bộ về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình 02-CTr/QU về đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm giai đoạn 2015 - 2020”. Ban thường vụ Đảng ủy giám sát 03 chi bộ, 03 đồng chí bí thư về “Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Ủy ban kiểm tra đã tiến hành giám sát 02 chi bộ về “Việc tổ chức thực hiện quy chế làm việc của chi bộ, việc phân công nhiệm vụ của đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã kịp thời phát hiện những sai phạm trong công tác quản lý đảng viên, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã chỉ đạo chi bộ tiến hành xử lý kỷ luật khiển trách đối với 01 đồng chí, đề nghị cấp trên thi hành kỷ luật khai trừ đảng đối với 01 đồng chí, nhắc nhở các chi bộ còn để thiếu sót trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đảng ủy phường Giang Biên đã chủ động lựa chọn những nội dung trọng tâm, những chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XXV đề ra, đặc biệt các vấn đề nổi cộm trong từng năm để tiến hành kiểm tra, giám sát, tránh chồng chéo và lặp đi lặp lại. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII và chỉ thị 05 của bộ chính trị và bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị,đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng là nghiêm túc, thực chất, khẳng định rõ quyết tâm của toàn thể cán bộ, đảng viên của toàn đảng bộ xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng ủy, ủy ban kiểm tra Đảng ủy phường Giang Biên đã nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo và hướng dẫn của cấp trên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng. Đồng thời Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy hướng dẫn các chi bộ thực hiện công tác tự kiểm tra, giám sát kịp thời, bám sát tình hình thực tiễn của chi bộ, sát sao với nhiệm vụ của đảng viên, kịp thời uốn nắn, đấu tranh những biểu hiện sai lệch, đấu tranh “tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng viên và chi bộ.

Có được những kết quả, thành tích nêu trên, chúng ta cũng cần thẳng thắn, nghiêm túc rút kinh nghiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay, còn không ít những cấp ủy chi bộ tiến hành kiểm tra, giám sát còn chiếu lệ, hình thức, chưa quyết liệt, có chi bộ còn che dấu sai phạm của đảng viên, việc đấu tranh với những vi phạm vẫn còn tình trạng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm. Việc chủ động nắm tình hình và xử lý vi phạm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm còn hạn chế.

Để khắc phục khuyết điểm, yếu kém trên, Đảng ủy, ủy ban kiểm tra, nhất là cấp ủy các chi bộ phải tiếp tục tiến hành xây dựng, chỉnh đốn đảng với tinh thần kiên quyết hơn, mạnh mẽ hơn, nhằm tạo ra  một bước chuyển biến mới trên các mặt tập trung đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái. Cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm tốt vai trò nêu gương, dẫn dắt quần chúng. Bởi lẽ trong thực tiễn hoạt động công tác, sẽ có nhiều việc mà nếu không năm vững chủ trương của Đảng, chỉ đạo của cấp trên và không xuất phát từ lợi ích chính đáng của người dân mà quyết định thì rất khó hoàn thành tốt nhiệm vụ./.