tin mới nhất

Đảng ủy phường Thạch Bàn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng sáu tháng đầu năm 2019
Ngày đăng 19/07/2019 | 20:05  | Lượt xem: 358

Thạch Bàn đã đi qua nửa chặng đường của năm 2019. Với tinh thần đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ phường đến tổ dân phố, của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Trong những thành tích chung đó có sự đóng góp quan trọng của công tác xây dựng Đảng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy phường trong quá trình triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Đảng bộ phường Thạch Bàn có 743 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 25 chi bộ, trong đó, có 17 chi bộ tổ dân phố, 01 chi bộ Công an phường, 01 chi bộ Cơ quan phường và 06 chi bộ trường học. Ngay từ đầu năm 2019, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, của Thành ủy, của Quận ủy, đồng thời tiếp tục thực hiện 03 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy Long Biên, nhiệm kỳ 2015 - 2020; thực hiện chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của Thành phố Hà Nội; thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” của Quận ủy Long Biên, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ dân phố trong phường đã sớm ban hành các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch, trong đó, Đảng ủy phường ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, quản lý đô thị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thực hiện 06 Quy chế dân chủ ở cơ sở trên các lĩnh vực do quận ban hành, nhiệm vụ quốc phòng quân sự, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ, tập trung đưa ra các biện pháp, giải pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, khắc phục tồn tại, hạn chế năm 2018. Tình hình kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm ước đạt trên 18 tỷ đồng (đạt 80% kế hoạch năm 2019; bằng 105,2% so cùng kỳ năm 2018. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đều có những chuyển biến tích cực, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành mục tiêu 6 tháng cuối năm 2019 cũng như kế hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đạt được những kết quả nêu trên, Đảng ủy phường đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, cụ thể:

*/ Công tác giáo dục, chính trị tư tưởng

Tập trung quán triệt, triển khai, cung cấp thông tin và chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị, bộ phận tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn. Chú trọng tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết Trung ương 4; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018; Thông báo Kết luận số 54-TB/TW của Bộ Chính trị; Chị thị 25&32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Bộ Chính trị. Bên cạnh đó, Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã chú trọng quán triệt và triển khai Chuyên đề năm 2019 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức hướng dẫn 536/572 cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch tu dưỡng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã tác động tích cực đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với từng nhóm chi bộ cụ thể nhằm nắm chắc tình hình, tư tưởng đảng viên, có biện pháp cụ thể xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

*/ Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đảng viên

Nửa đầu năm 2019, Đảng ủy phường tập trung đổi mới nội dung, phương thức làm việc; điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Đảng bộ phường; phân công nhiệm vụ cấp ủy viên; hàng tháng, duy trì chế độ sinh hoạt Ban Chấp hành Đảng bộ phường và giao ban giữa Thường trực Đảng ủy phường với Bí thư chi bộ trực thuộc để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo những vướng mắc tại cơ sở. Bên cạnh đó, chỉ đạo tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý Quận và cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020; 2016 - 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2021 - 2026; chỉ đạo kiện toàn chức danh Bí thư Đoàn phường nhiệm kỳ 2017 - 2022; Bí thư, Phó bí thư chi bộ Trường Tiểu học Thạch Bàn B. Lập danh sách cử 05 đảng viên tham gia học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính do Quận ủy tổ chức. Chỉ đạo rà soát, thống kê, sắp xếp, kiện toàn 05 Ban Chỉ đạo do Đảng ủy phường thành lập. Lãnh đạo thành công Đại hội MTTQ phường, Hội Liên hiệp thanh niên phường nhiệm kỳ 2019 - 2024 đảm bảo đúng quy trình. Công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới luôn được Đảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc quan tâm, 6 tháng, đã kết nạp 05/07 quần chúng vào Đảng (đạt 71,42% chỉ tiêu quận giao); đề nghị công nhận 08 đảng viên chính thức; cử 06 quần chúng tham gia học lớp nhận thức về Đảng (đợt 1 năm 2019), 03 đồng chí tham gia gia lớp đảng viên mới. Trao Huy hiệu đảng cho 30 đồng chí đảng viên 70, 65, 60, 55, 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng đợt 03/2 và 19/5. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định về việc cán bộ, đảng viên khi ra nước ngoài. Chủ động, tích cực rà soát, tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức đảng và đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

*/ Công tác kiểm tra, giám sát

Cùng với công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra giám sát được coi trọng. Đảng ủy và các chi bộ trực thuộc đã tập trung xây dựng Kế hoạch năm 2019 với các nội dung cụ thể, thiết thực, đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận, Kế hoạch của Đảng ủy phường và cấp ủy chi bộ ban hành. Đảng ủy, UBKT Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra, giám sát chuyên đề đối với 13 chi bộ cấp dưới, 22 đảng viên, tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong nhà trường theo Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, việc thực hiện Chủ đề Quận 2019 về “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh” gắn với Chương trình 03-CTr/QU của Quận ủy Long Biên, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30 Điều lệ Đảng, việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, việc thực hiện những điều đảng viên không được làm, việc thực hiện Kế hoạch tu dưỡng cá nhân theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị,...; giám sát thường xuyên đối với 32 đảng viên. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời uốn nắn, nhắc nhở các tổ chức đảng và đảng viên thực hiện đảm bảo các nguyên tắc của Đảng, nhiệm vụ được phân công,…

*/ Công tác dân vận

Tập trung chỉ đạo sơ, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận: Báo cáo 05 năm thực hiện Kết luận số 101-KL/TW, ngày 03/9/2014 của Ban Bí thư, Kế hoạch số 146-KH/TU ngày 18/12/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chủ trương công tác đối với đạo Tin lành trong tình hình mới; Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở phường thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong 6 tháng đầu năm 2019. Chỉ đạo Khối Dân vận Đảng ủy phường phối hợp với UBND phường xây dựng và tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác “Năm dân vận chính quyền 2019”; tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; thực hiện 06 QCDC ở cơ sở trên các lĩnh vực do UBND quận ban hành; tham gia thực hiện xây dựng nếp sống văn minh đô thị, Chủ đề Quận 2019 về “Hành động vì một Long Biên xanh - sạch - đẹp - văn minh”; nắm bắt tình hình ở cơ sở để thông tin, giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân quan tâm, kiến nghị, phản ánh,… Chỉ đạo triển khai kịp thời phong trào thi đua “Dân vận khéo” nên đã tạo được sự tham gia sâu rộng của các đơn vị, cá nhân.

Với những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 là nguồn động viên để trong thời gian tới Đảng ủy phường Thạch Bàn tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác, thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu đề ra./.