tin mới nhất

Chương trình số 01 của BCH Đảng bộ Quận khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:16  | Lượt xem: 76

Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025 (Chương trình 01 của Quận ủy)

Nội dung chi tiết xem tại đây