tin mới nhất

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2021
Ngày đăng 06/04/2021 | 14:23  | Lượt xem: 388

Sáng ngày 06/4/2021, tại giảng đường, Trung tâm Chính trị quận Long Biên tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2021.

Dự Lễ khai giảng có PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ – Nguyên UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị; đồng chí Lê Thùy Linh – QUV, Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; đồng chí Trần Minh Hạnh – Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Chính trị Quận, Giáo viên chủ nhiệm lớp.

Đại biểu dự Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới (lớp 1) năm 2021

Đây là lớp bồi dưỡng đảng viên mới đầu tiên năm 2021 do Trung tâm Chính trị phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy tổ chức theo Kế hoạch số 25-KH/QU, ngày 28/01/2021 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Long Biên. Tham gia lớp học có 151 đảng viên mới tại 29 Chi, Đảng bộ trực thuộc quận Long Biên. Trong thời gian học tập tại Trung tâm Chính trị quận, các học viên sẽ nghiên cứu 10 chuyên đề của Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ban hành năm 2019 và các chuyên đề bổ trợ qua đó giúp các học viên hiểu được những vấn đề cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; vấn đề xây dựng Đảng về đạo đức và nhiệm vụ của đảng viên… Trên cơ sở đó, các đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.  Kết thúc đợt bồi dưỡng, các học viên sẽ làm bài thu hoạch cuối khoá, để đánh giá kết quả nhận thức làm căn cứ cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Nguyễn Thế Thạch – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận Long Biên chúc mừng các học viên được tham gia lớp theo đúng quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đồng chí UVTV, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận, lớp bồi dưỡng đảng viên mới có nhiều thuận lợi khi tổ chức vào thời điểm Quận đã hoàn thành quán triệt Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là kỳ Đại hội đặc biệt có nhiều đổi mới về chủ trương, quan điểm, tổ chức bộ máy và rất khẩn trương triển khai các công việc sau Đại hội với mục tiêu cao nhất sớm đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống và trở thành thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Thế Thạch khẳng định các học viên của lớp sẽ được tiếp cận, nghiên cứu sâu hơn những quan điểm mới về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, qua đó nắm chắc tinh thần của Đại hội lần thứ XIII và những thành công trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng những năm qua.

Đồng chí UVTV, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận yêu cầu các học viên tham gia lớp nghiêm túc, đầy đủ, đúng quy định và tích cực trao đổi với các giảng viên. Đề nghị Trung tâm Chính trị quận phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Quận ủy quản lý lớp đảm bảo chất lượng, hiệu quả để cuối khóa 100% học viên đạt kết quả cao nhất.

PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ – Nguyên UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội giảng bài tại lớp

Sau Lễ khai giảng, các học viên của lớp đã nghiên cứu chuyên đề đầu tiên: “Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam” do PGS, TS Nguyễn Chí Mỳ – Nguyên UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội truyền giảng.