Tổ chức bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC HĐND QUẬN LONG BIÊN

 

I. NHIỆM KỲ 2021 - 2026:

Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 có 35 đại biểu, được nhân dân bầu trực tiếp tại 8 đơn vị bầu cử.

1. Chủ tịch: Ông Đường Hoài Nam

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Liêm

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng Ban chuyên trách: Ông Đỗ Minh Khôi

- Phó trưởng Ban: Bà Nguyễn Thị Kim Định

4. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trưởng Ban: Ông Tăng Quang Huy

- Phó trưởng Ban chuyên trách: Bà Phạm Thị Kim Oanh

 

II. NHIỆM KỲ 2016 - 2021:

Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá III, đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 39 đại biểu, được nhân dân bầu trực tiếp tại 8 đơn vị bầu cử. Tính đến ngày 13/9/2019, Hội đồng nhân dân quận có 32 đại biểu (07 đại biểu xin thôi nhiệm vụ do chuyển công tác).

1. Chủ tịch: Ông Đỗ Mạnh Hải

2. Phó Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Văn Liêm

- Ông Phạm Bạch Đằng

3. Ban Pháp chế:

- Trưởng Ban: Bà Vũ Thị Thân

- Phó trưởng Ban chuyên trách: Ông Đỗ Minh Khôi

4. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thế Thạch

- Phó trưởng Ban chuyên trách: Bà Phạm Thị Kim Oanh

 

III. NHIỆM KỲ 2011 - 2016:

Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá II, nhiệm kỳ 2011 - 2016, có 39 đại biểu, trong đó:

1. Chủ tịch: Ông Vũ Đức Bảo

2. Phó Chủ tịch: Ông Bùi Văn Bình

3. Uỷ viên Thường trực: Ông Đỗ Minh Khôi

4. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Bà Phạm Thị Kim Oanh

- Phó ban: Ông Nguyễn Thế Thạch

5. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Liêm

- Phó ban: Ông Nguyễn Quốc Long

 

IV. NHIỆM KỲ 2004 - 2011:

Hội đồng nhân dân quận Long Biên khoá I, nhiệm kỳ 2004 - 2011, có 39 đại biểu được nhân dân bầu trực tiếp tại 8 đơn vị bầu cử:

1. Chủ tịch: Ông Trần Văn Thanh

2. Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Liêm

3. Uỷ viên Thường trực: Ông Nguyễn Văn Vinh

4. Ban Pháp chế:

- Trưởng ban: Ông Nguyễn Huy Thắng

- Phó ban: Bà Hà Thị Bích Loan

5. Ban Kinh tế - Xã hội:

- Trưởng ban: Ông Hoàng Việt

- Phó ban: Bà Trần Thị Vân Anh