Tổ chức bộ máy

 

 

TỔ CHỨC, BỘ MÁY UBND

Ủy ban nhân dân quận gồm Chủ tịch, 03 Phó Chủ tịch và 14 Ủy viên là người đứng đầu các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, Ủy viên phụ trách quân sự, Ủy viên phụ trách công an.