Trung Tâm dân số

TRUNG TÂM DÂN SỐ- KHHGĐ QUẬN LONG BIÊN

          Địa chỉ: Số 323 phố Ngọc Lâm – phường Ngọc Lâm – Quận Long Biên – Thành phố Hà Nội.

          Điện thoại liên hệ: 0243.2127757

          Địa chỉ Email công vụ: ttds_longbien@hanoi.gov.vn.

          A. CHỨC NĂNG

         Trung tâm DS-KHHGĐ là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND quận, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng tại kho bạc theo quy định của Nhà nước; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn của Chi cục DS-KHHGĐ, sở Y tế và có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, dịch vụ DS-KHHGĐ, truyền thông, giáo dục về DS-KHHGĐ trên địa bàn Quận. 

          B. NHIỆM VỤ 

         Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS-KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS-KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS-KHHGĐ thuộc sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn quận trình UBND quận phê duyệt;

          Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, cung cấp dịch vụ về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo qui định của pháp luật;

Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, vận động, phổ biến các sản phẩm truyền thông về DS-KHHGĐ theo phân cấp và theo quy định của pháp luật;

          Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quận và tương đương hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS-KHHGĐ cấp phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ ở tổ dân phố;

          Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ, các dự án khác về DS-KHHGĐ khi được giao;

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách đối với cán bộ DS-KHHGĐ cấp phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ;

          Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS-KHHGĐ;

          Thực hiện quản lý cán bộ, viên chức, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật; trực tiếp quản lý cán bộ DS-KHHGĐ cấp phường và cộng tác viên DS-KHHGĐ;

          Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định hiện hành;

          Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND quận, Chi cục Thành phố giao.

          C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

          Trung tâm DS-KHHGĐ quận gồm các bộ phận nghiệp vụ như sau:

          1. Bộ phận truyền thông - giáo dục và dân số

          2. Bộ phận hành chính - tổng hợp và KHHGĐ

          D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

          1. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, cộng tác viên DS-KHHGĐ từ quận đến cơ sở: Tổng số 451 người, trong đó: Trung tâm DS-KHHGĐ quận: 08 đồng chí; cán bộ thường trực DS-KHHGĐ phường: 14 đồng chí và 429 cộng tác viên tại các tổ dân phố.

          Về trình độ chuyên môn:

          - Cấp quận: Tổng số 08 đồng chí đã được đào tạo chuẩn viên chức về DS/KHHGĐ tại Chi cục Dân số Thành phố Hà Nội với 02 đồng chí có trình độ thạc sỹ; 04 đồng chí có trình độ đại học và 02 đồng chí có trình độ trung cấp.

          - Cấp phường: Mỗi phường bố trí đủ 01 cán bộ thường trực DS-KHHGĐ với 10 đồng chí có trình độ đại học và 04 đồng chí có trình độ trung cấp.

          2. Nhân sự Lãnh đạo Trung tâm.

          Ban lãnh đạo gồm: 01 đồng chí giám đốc và 01 đồng chí phó giám đốc.

          * Đ/c Trần Thị Lê Anh- Giám đốc Trung tâm  

          Điện thoại: 0912.750.545

          Email: tranthileanh_longbien@hanoi.gov.vn

          * Đ/c Nguyễn Thị Lan - Phó giám đốc Trung tâm  

          Điện thoại: 0984.348.550

          Email: nguyenthilan_ttds_longbien@hanoi.gov.vn

          E. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

          Từ năm 2004 đến nay, Trung tâm Dân số-KHHGĐ được tặng nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp: 

          - Giấy khen của Sở y tế Thành phố Hà Nội: Năm 2008, 2009, 2014.

          - Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội: Năm 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013.

          - Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban DS-GĐ&TE Việt Nam: Năm 2006.

         - Bằng khen của Bộ Y tế tặng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ quận Long Biên đã có thành tích thực hiện pháp lệnh Dân số giai đoạn 2003 – 2013.

          - Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ năm 2014.

         - UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho tập thể trung tâm DS-KHHGĐ quận Long Biên năm 2015.

         - Bằng khen của Bộ Y tế tặng "Trung tâm DS-KHHGĐ quận Long Biên có nhiều thành tích trong việc triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về DS-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015”.

          - Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội năm 2016”.

         -  UBND Thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua" cho tập thể trung tâm DS-KHHGĐ quận Long Biên năm 2017./.