trung tâm phát triển quỹ đất

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT

Địa Chỉ: Số 3 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Địa chỉ email: ttptqđ_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Trung tâm phát triển quỹ đất quận là cơ quan trực thuộc UBND quận, chịu sự chỉ đạo trực tiếp, toàn diện về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND quận; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan chức năng có thẩm quyền;

Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để giao dịch, hoạt động theo quy định của pháp luật;

Trung tâm có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

          B. NHIỆM VỤ

1. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

2. Lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (giải phóng mặt bằng) khi Nhà nước thu hồi đất;

           3. Lập, trình cấp thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư và tổ chức xây dựng kết cấu hạ tầng trên đất tại địa bàn địa phương để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khi được UBND quận giao;

           4. Tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng tạo lập và Phát triển quỹ nhà, đất tái định cư để phục vụ Nhà nước thu hồi đất và phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn quận;

5. Thực hiện việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

           6. Quản lý quỹ đất đã được giải phóng mặt bằng, quỹ đất nhận chuyển nhượng nhưng chưa có dự án đầu tư hoặc chưa đấu giá quyền sử dụng đất; đất đã thu hồi và thuộc trách nhiệm quản lý của Trung tâm phát triển quỹ đất theo quy định của Luật đất đai;

           7. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật trên địa bàn quận;

           8. Lập phương án sử dụng, khai thác quỹ đất được giao quản lý nhưng chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất;

           9. Thực hiện các dịch vụ trong việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; đấu giá quyền sử dụng đất; dịch vụ tư vấn xác định giá đất, trừ các trường hợp Nhà nước định giá đất; cung cấp thông tin về địa điểm đầu tư, giá đất và quỹ đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu;

           10. Được cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Pháp luật;

11. Liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp luật khác có liên quan;

12. Được ký hợp đồng thuê các tổ chức, cá nhân làm tư vấn hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật;

           13. Thực hiện thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật;

14. Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Trung tâm theo quy định của pháp luật;

15. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về các lĩnh vực công tác được giao;

16. Thực hiện việc tiếp nhận, xác minh, giải quyết và trả kết quả giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc lĩnh vực do UBND quận giao;

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trung tâm PTQĐ gồm có các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Tổ Hành chính - Tổng hợp.

          2. Tổ Kế hoạch - Tài chính.

          3. Tổ Quản lý và phát triển quỹ đất.

          4. Tổ Bồi thường và giải phóng mặt bằng.

          D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có 58 người, gồm: 01 Giám đốc, 03 P Giám đốc, 20 chuyên viên và 33 nhân viên hợp đồng.

2. Nhân sự Lãnh đạo:

* Đ/c Nguyễn Tiến Dũng –Giám đốc

ĐT liên hệ: 0913.321.644

Địa chỉ mail: nguyentiendung_ttptqd_longbien@.hanoi.gov.vn

Đ/c Âu Duy Cường - Phó Giám đốc

ĐT liên hệ: 0913.324.488

Địa chỉ mail: auduycuong_longbien@.hanoi.gov.vn

 

Đ/c Nguyễn Văn Hậu - Phó Giám đốc

ĐT liên hệ: 0934.282.588

Địa chỉ mail: nguyenvanhau_longbien@.hanoi.gov.vn

Đ/c Vũ Trọng Thư - Phó Giám đốc

ĐT liên hệ: 093.231.2262

Địa chỉ mail: vutrongthu_longbien@.hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm phát triển quỹ đất (trước là Ban bồi thường GPMB và Chi nhánh Phát triển quỹ đất) đã được UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen.

Năm 2017, Trung tâm phát triển quỹ đất được UBND Thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc 2017”,  UBND quận tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến 2017”. Chi bộ Trung tâm phát triển quỹ đất luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch – vững mạnh. Năm 2018, UBND quận khen thưởng Tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện xây dựng tuyến đường 25m. UBND thành phố khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động nhân ngày thành lập quận Long Biên.