ủy ban kiểm tra

ỦY BAN KIÊM TRA QUẬN ỦY

 

Địa chỉ: Số 1 - phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: ubkt_qulongbien@hanoi.gov.vn

 A. CHỨC NĂNG

- Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban chấp hành Đảng bộ quận.

- Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ do Ban chấp hành Đảng bộ quận bầu, hiện có 06 uỷ viên trong đó có 04 uỷ viên chuyên trách, 02 uỷ viên kiêm chức. Thường trực Uỷ ban Kiểm tra là tập thể các đồng chí Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm.   

B. NHIỆM VỤ

- Thực hiện những công việc thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban kiểm tra được quy định trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do Thường trực Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ và UBKT cấp trên giao;

- Tham mưu giúp Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Quận uỷ chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ về việc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng.   

C. QUYỀN HẠN      

- Ủy ban Kiểm tra Quận ủy quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên theo đúng thẩm quyền đã được quy định trong Điều lệ Đảng.

- Xem xét, kết luận, chuẩn bị hồ sơ trình Ban thường vụ Quận uỷ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ quận thảo luận, quyết định các vụ kỷ luật, khiếu nại kỷ luật Đảng thuộc thẩm quyền của Ban thường vụ hoặc Ban chấp hành Đảng bộ quận.

- Được tham gia dự họp chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận uỷ bàn về công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức Đảng cấp dưới, UBKT Đảng uỷ cơ sở và đảng viên trong Đảng bộ quận thực hiện những vấn đề thuộc Điều lệ Đảng quy định.

- Được tham gia dự họp, chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Đảng Bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy bàn về công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng có liên quan đến nhiệm vụ của công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và những nhiệm vụ cần tập trung theo định kỳ 6 tháng, 01 năm cho Uỷ ban kiểm tra và cấp uỷ viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát cơ sở.

- Đề xuất với Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ quận quyết định những vấn đề thuộc về tổ chức, cán bộ, biên chế của Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ và mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thuộc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Ngoài biên chế các uỷ viên, khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Ban thường vụ Quận uỷ có quyết định cho Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ được bổ sung một số chuyên viên giúp việc.

- Thẩm định các đề án, văn bản liên quan đến chủ trương, chính sách thuộc lĩnh vực kiểm tra của các cơ quan, đơn vị thuộc Quận trước khi trình Ban thường vụ, Thường trực Quận uỷ.

- Thường xuyên theo dõi giám sát việc tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ quận nhằm đảm bảo việc thực hiện quy chế đó.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban, ngành, đoàn thể thuộc quận để xem xét giải quyết các vụ việc có liên quan tới công tác kiểm tra, giám sát Đảng.

- Tham gia xây dựng tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác kiểm tra: Ủy ban kiểm tra Quận uỷ; Cán bộ kiểm tra các chi, đảng bộ trực thuộc quận.

- Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban thường vụ, Thường trực Quận uỷ giao, uỷ quyền.

D. NHÂN SỰ HIỆN NAY

1. UBKT Quận ủy hiện có 06 đồng chí; Cơ quan UBKT Quận uỷ hiện có 07 đồng chí, trong đó có 01 Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm, 02 Ủy viên chuyên trách.

2. Lãnh đạo UBKT Quận ủy:

Đồng chí: Phạm Bạch Đằng - UVTV, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy

Điện thoại: 0904.360.368

Email: phambachdang_longbien@hanoi.gov.vn

 Đồng chí: Tạ Quang Hưng - Phó Chủ nhiệm UBKT QU

- Điện thoại: 0913.562.818

- Email: taquanghung_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

- Từ năm 2004 đến năm 2006 và từ năm 2008 đến năm 2012 (8 năm): UBKT Quận ủy Long Biên được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Năm 2007: UBKT Quận ủy Long Biên được UBKT Thành ủy Hà Nội tặng giấy khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ.

- Nhiệm kỳ 2005-2010 UBKT Quận ủy Long Biên được Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ.

- Năm 2011, UBKT Quận ủy Long Biên được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

- Năm 2012, UBKT Quận ủy Long Biên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen là đơn vị đã có thành tích trong công tác năm 2009 đến năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. 

- Năm 2013, UBKT Quận ủy Long Biên được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

- Năm 2014, UBKT Quận ủy Long Biên được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 và được UBND Thành phố tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua".

- Năm 2015, UBKT Quận ủy Long Biên được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua". Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 5 năm liền (2010-2015).

- Năm 2016, UBKT Quận ủy Long Biên được Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Năm 2017, UBKT Quận ủy Long Biên được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ thi đua "Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua”.

- Năm 2018, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc và được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Năm 2019, được Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng bằng khen là đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát năm 2019; được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen “Có thành tích trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019”.

- Năm 2020, UBKT Quận ủy Long Biên được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động Hạng 2.