ủy ban mật trận tổ quốc

Địa chỉ: Số 1 - phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: ubmttq_qulongbien@hanoi.gov.vn

I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

- Là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện ý chí, nguyện vọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nơi hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động của các thành viên.

2. Nhiệm vụ 

- Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; tuyên truyền, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các qui định của địa phương, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

- Giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức Nhà nước.

- Thảo luận và thống nhất các chương trình phối hợp hành động, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và các đơn vị liên quan.

- Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng,xây dựng chính quyền.Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

II. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Tổ chức, bộ máy

- Số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ cấp Quận: 53 vị, trong đó (Ủy viên BTT cấp Quận 05 đồng chí); Số lượng cơ sở trực thuộc: 14 đơn vị; số Ban công tác Mặt trận: 294;

- Cơ quan Ủy ban MTTQ quận bao gồm 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 02 Ủy viên Thường trực được phân công phụ trách từng lĩnh vực công việc sau:

+ Công tác Tổ chức - Cán bộ, Thi đua - Khen thưởng;

+ Công tác Tuyên truyền, phong trào;

+ Công tác Dân chủ - pháp luật;

+ Công tác Tôn giáo, Người cao tuổi;

+ Thực hiện các cuộc vận động;

+ Công tác Văn phòng - Công nghệ thông tin - Thủ quỹ.

2. Lãnh đạo UBMTTQ quận

* Đ/c Đàm Văn Huân  -  QUV, Chủ tịch UB MTTQ quận

Điện thoại: 0903.263.404

Email: damvanhuan_longbien@hanoi.gov.vn

* Đ/c Ngô Thanh Xuân  - Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0904.133.427

Email:  ngothanhxuan_qulongbien@hanoi.gov.vn

Đ/c Dương Thị Thìn – Phó Chủ tịch

Điện thoại: 0912.817.412

Email: duongthithin_qulongbien@hanoi.gov.vn

III. THÀNH TÍCH  

Từ năm 2004 đến nay, Ủy ban MTTQ quận đã được Trung ương MTTQ Việt Nam, UBND Thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội; Quận uỷ, UBND Quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Năm 2008, 2011, 2013 Ủy ban MTTQ quận được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua;

Năm 2009, được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

Năm 2012, được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; Chi bộ cơ quan MTTQ quận luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh. Năm 2014 nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Năm 2015, Ủy ban MTTQ quận được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua.

Năm 2016, Ủy ban MTTQ quận được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 Thành phố Hà Nội; đã có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ  năm 2016 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Năm 2017: Ủy ban MTTQ quận được UBND Thành phố tặng cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua; nhận Bằng khen của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đã có thành tích xuất sắc trong công tác TTND, GSĐTCCĐ  năm 2016 của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội./.