VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

Thông báo kết luận của Thường trực Quận ủy về các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Quận
29/10/2018 | 09:41  | Lượt xem: 15093

Ngày 23/10/2018, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 596-TB/QU v/v Kết luận của Thường trực Quận ủy về các hoạt động chào mừng 15 năm thành lập Quận

Theo đó, thực hiện Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ ban hành, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2018 quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các Bộ, ngành, địa phương, Quận ủy thống nhất các nội dung sau:

1. Không tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập quận (06/11/2003-06/11/2018) theo nội dung trong Kế hoạch 157-KH/QU, ngày 26/9/2018 của Quận ủy (Tại mục 7, phần III).

2. Yêu cầu Đảng ủy, UBND 14 phường và các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc thực hiện theo các nội dung của Nghị định 111/2018/NĐ-CP.

3. Giao Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND&UBND quận tham mưu đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị định 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy.

Xem chi tiết Thông báo tại đây