Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Phường Đức Giang có 09 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:54  | Lượt xem: 772
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Gia Thụy

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:53  | Lượt xem: 728
Ngày 11 tháng 3 năm 2021 UBND quận Long Biên ban hành quyết định số 872 - /QĐ -UBND về việc phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm...

Phường Long Biên có 09 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:51  | Lượt xem: 746
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 871/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Ngọc Thụy có 17 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:49  | Lượt xem: 479
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 870/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Phúc Đồng có 07 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:48  | Lượt xem: 570
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Sài Đồng có 07 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:46  | Lượt xem: 546
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

08 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Việt Hưng

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 554
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 866/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Phường Ngọc Lâm có 14 khu vực bỏ phiếu

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 481
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 867/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

12 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn phường Thượng Thanh

Ngày đăng 15/03/2021 | 10:43  | Lượt xem: 459
Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 865/QĐ-UBND về việc “Phê chuẩn khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa...

Kế hoạch công tác của tiêu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 15/03/2021 | 09:39  | Lượt xem: 5912
Ngày 05 tháng 03 năm 2021 tiểu ban hậu cần đã ban hành Kế hoạch số 01/KH - TBHC kế hoạch công tác của tiêu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND Quận Đơn vị bầu cử số 3 - quận Long Biên

Ngày đăng 11/03/2021 | 03:26  | Lượt xem: 594
Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử Quận Long Biên - Đơn vị bầu cử số 3 đã ban hành Thông báo "Về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ban bầu cử đại biểu HĐND Quận Đơn vị bầu cử số 3 - quận Long Biên"

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:14  | Lượt xem: 675
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 05/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:09  | Lượt xem: 631
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử ban hành Quyết định số 03/QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:05  | Lượt xem: 596
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định số 04 /QĐ - UBBC về việc thành lập Tiểu ban thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...

Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 04/03/2021 | 05:00  | Lượt xem: 752
Ngày 28/01/2021, Ủy ban bầu cử quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần, phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Kế hoạch thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 04/03/2021 | 04:35  | Lượt xem: 662
Ngày 02/03/2021, tiểu ban bầu cử đã ban hành kế hoạch số 01/KH - TBBC về thực hiện công tác giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ...

Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:23  | Lượt xem: 824
Ngày 26/02/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành Kế hoạch số 02/KH-TBTTTT "Kế hoạch tổ chức các hoạt động Thông tin - Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu...

Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:17  | Lượt xem: 976
Ngày 26/02/2021, Tiểu ban Thông tin - Tuyên truyền ban hành Thông báo số 01/TB-TBTTTT "Phân công nhiệm vụ thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường: Giang Biên, Phúc Lợi)

Ngày đăng 28/02/2021 | 03:37  | Lượt xem: 1627
Ngày 25/02/2021, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ban hành quyết định số 695/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 8 - Phường Giang...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 7 - Phường: Sài Đồng, Phúc Đồng)

Ngày đăng 28/02/2021 | 03:34  | Lượt xem: 557
Ngày 25/02/2021, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên ban hành quyết định số 694/QĐ-UBND về việc thành lập Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 7 - Phường: Sài...
Hiển thị 21 - 40 trong 59 kết quả.