Văn bản chỉ đạo của Quận công tác bầu cử các cấp 2021-2026

Quyết định kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 3 - Phường: Ngọc Lâm, Gia Thụy)
Ngày đăng 15/03/2021 | 11:46  | Lượt xem: 962

Ngày 11/3/2021, UBND Quận ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND về việc “Kiện toàn Ban bầu cử đại biểu HĐND quận Long Biên nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 3 - Phường: Ngọc Lâm, Gia Thụy)”.

Nội dung Quyết định xem chi tiết tại đây