Văn bản chỉ đạo, triển khai Chương trình số 01 của Quận ủy