Văn bản chỉ đạo của Quận

Thực hiện chủ đề công tác năm của Quận, tính đến ngày 10/8/2022, số mô hình thi đua "Dân vận khéo" cấp Quận đã tăng lên 365 mô hình

Ngày đăng 16/08/2022 | 08:22  | Lượt xem: 17
Thực hiện chủ đề công tác năm của Quận "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác GPMB và chỉnh trang đô thị, tính đến ngày 10/8/2022, số mô hình cấp Quận đã tăng lên 365 mô hình (283 tập thể, 82 cá...

Quyết định số 531-QĐ/QU ngày 07/7/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy về việc khen thưởng tác giả có bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi "Viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo trên địa bàn quận Long Biên năm 2022"

Ngày đăng 29/07/2022 | 02:13  | Lượt xem: 5680
Ngày 07/7/2022, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Quyết định số 531-QĐ/QU về việc khen thưởng tác giả có bài viết tiêu biểu vòng sơ khảo cuộc thi "Viết về tấm gương điển hình Dân vận khéo trên địa bàn...

Quyết định số 499/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND quận Long Biên về việc khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề công tác năm 2022

Ngày đăng 29/07/2022 | 02:09  | Lượt xem: 204
Ngày 13/7/2022, UBND quận Long Biên ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc khen thưởng các mô hình, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện chủ đề công tác "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải...

Kế hoạch thực hiện mô hình điểm Dân vận khéo trong chỉnh trang đô thị năm 2022

Ngày đăng 19/04/2022 | 02:42  | Lượt xem: 335
Ngày 15/4/2022, nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Chủ đề năm 2022, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Quận, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 115-KH/QU về thực hiện...

Mô hình thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 (Mô hình cá nhân).

Ngày đăng 17/03/2022 | 09:51  | Lượt xem: 415
Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị năm 2022", Kế...

Mô hình thi đua "Dân vận khéo" năm 2022 (Mô hình tập thể).

Ngày đăng 17/03/2022 | 09:50  | Lượt xem: 331
Thực hiện Kế hoạch số 90-KH/QU ngày 14/01/2022 của Quận ủy Long Biên về triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị năm 2022", Kế...

Kế hoạch phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.

Ngày đăng 16/02/2022 | 04:12  | Lượt xem: 603
Ngày 26/01/2022, Ban Dân vận Quận ủy Long Biên triển khai kế hoạch số 24-KH/BDV về phát động phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022.

Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:29  | Lượt xem: 619
Ngày 07/02/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 103-KH/QU về tổ chức cuộc thi viết về điển hình "Dân vận khéo" trên địa bàn quận Long Biên năm 2022

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022

Ngày đăng 09/02/2022 | 02:15  | Lượt xem: 515
Ngày 14/01/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 90-KH/QU về triển khai thực hiện chủ đề “Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị” năm 2022.

Kế hoạch sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng 11/05/2021 | 11:46  | Lượt xem: 781
Ngày 06/5/2021, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 53-KH/QU sơ kết phong trào thi đua Dân vận khéo 6 tháng đầu năm 2021

Quy trình đăng kí, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua Dân vận khéo

Ngày đăng 24/03/2021 | 03:52  | Lượt xem: 642
Ngày 26/02/2021, Ban Dân vận Quận ủy đã rà soát, điều chỉnh một số nội dung trong quy trình Đăng kí, theo dõi, đánh giá phong trào thi đua Dân vận khéo

Thông báo các mô hình đăng ký thi đua Dân vận khéo cấp quận năm 2021

Ngày đăng 12/03/2021 | 03:42  | Lượt xem: 4132
.

Kế hoạch nâng cao chất lượng các mô hình Dân vận khéo năm 2021 và các năm tiếp theo

Ngày đăng 05/03/2021 | 01:53  | Lượt xem: 947
/documents/300037/10130421/KH+nang+cao+chat+luong+mo+hinh+DVK+2021.pdf/e6f1fea5-02e2-48c1-9985-e5c8b8148d86

Phát động phong trào thi đua "Dân vận khéo" năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 12:26  | Lượt xem: 3203
.

Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:32  | Lượt xem: 751
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 18-KH/QU "Triển khai thực hiện chủ đề "Năm Dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng" trên địa bàn quận Long Biên năm 2021.

Kế hoạch thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển"

Ngày đăng 01/03/2021 | 11:28  | Lượt xem: 891
Ngày 30/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 17-KH/QU về việc "Thực hiện Chủ đề công tác của Thành phố năm 2021 "Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển".