Văn bản chỉ đạo của Quận

Quyết định 1077-QĐ/QU về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, tổ chức, phục vụ Đại hội đại biểu quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 21/11/2019 | 08:38  | Lượt xem: 791

.

Xem chi tiết văn bản tại đây