Văn bản chỉ đạo của Quận

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy về tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quận
Ngày đăng 18/12/2019 | 16:09  | Lượt xem: 944

Ngày 09/12/2019, Quận ủy Long Biên ban hành Hướng dẫn số 21-HD/QU về Một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy về tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quận.

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây