Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Công văn số 350-CV/BDVTU ngày 21/01/2022 của Ban Dân vận Thành ủy về việc "triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022".
Ngày đăng 17/03/2022 | 10:12  | Lượt xem: 324

Ngày 21/01/2022, Ban Dân vận Thành ủy triển khai Công văn số 350-CV/BDVTU về việc "triển khai phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2022".

xem chi tiết tại đây/documents/456675/13068114/CV+ph%C3%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+thi+%C4%91ua+2022.pdf/7a05516c-1882-448c-92a3-a81c95097812