Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản Đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 27/02/2020 | 14:59  | Lượt xem: 2866

Ngày 19/02/2020, Văn phòng Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 19-HD/VPTU hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản Đại hội, các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây