Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ Đại hội Đảng bộ các cấp
Ngày đăng 27/02/2020 | 15:29  | Lượt xem: 2184

Ngày 04/02/2020, Văn phòng Trung ương ban hành Hướng dẫn số 62-HD/VPTW hướng dẫn lập hồ sơ và lưu nộp hồ sơ Đại hội Đảng bộ các cấp

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây