Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng
Ngày đăng 01/04/2020 | 22:35  | Lượt xem: 3591

Ngày 20/3/2020, Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn số 03-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng

Xem toàn văn Hướng dẫn tại đây