Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố;hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung
Ngày đăng 25/02/2021 | 15:06  | Lượt xem: 493

Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây