Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn về việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 25/02/2021 | 16:14  | Lượt xem: 656

Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 12/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Xem chi tiết tại đây