Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1543/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục trung học thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 11/05/2022
1533/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố 10/05/2022
1535/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 10/05/2022
1534/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải Hà Nội. 10/05/2022
1500/QĐ-UBND V/v bãi bỏ quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 05/05/2022
1494/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 04/05/2022
1483/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT 04/05/2022
1302/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực Văn thư-lưu trữ; Chinh quyền địa phương; Công chức viên chức;Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, sự nghiệp công lập;tổ chức phi chính phủ; Quỹ xã hội, quỹ từ thiện;Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/04/2022
1200/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - Thương binh và xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội 08/04/2022
1088/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 30/03/2022
1059/QĐ-UBND V/v Phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực điện, hoạt động xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Công thương Hà Nội 28/03/2022
1060/QĐ-UBND V/v Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố 28/03/2022
1040/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành; TTHC thay thế; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 25/03/2022
1005/QĐ-UBND V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội 24/03/2022
890/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội 10/03/2022
867/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội 09/03/2022
866/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thành phố Hà Nội 09/03/2022
563/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội 10/02/2022
492/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. 07/02/2022
417/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội. 27/01/2022