Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
04/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực văn thư - lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Hà Nội 04/01/2022
5345/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 24/12/2021
5219/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 13/12/2021
5210/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực : Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội 10/12/2021
5209/QĐ-UBND V/v ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội 10/12/2021
7152/QĐ-UBND Về việc ban hành 11 Quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư, Tài chính của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên. 10/11/2021
4732/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thánh phố Hà Nội 05/11/2021
4731/QĐ-UBND Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Y tế thành phố Hà Nội 05/11/2021
4524/QĐ-UBND Thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 21/10/2021
4527/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội 21/10/2021
7152/QĐ-UBND Về việc ban hành 11 Quy trình giải quyết công việc nội bộ thuộc lĩnh vực Kế hoạch Đầu tư, Tài chính của Uỷ ban nhân dân quận Long Biên. 11/10/2021
4324/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ: lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp, đầu tư tại Việt Nam, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; lĩnh vực thành lập và hoạt động hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01/10/2021
4206/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước cảu Sở Xây dựng Hà Nội. 17/09/2021
4167/QĐ-UBND Về việc phê quyệt quy trình nội bội trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch thành phố Hà Nội. 14/09/2021
4158/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội 10/09/2021
4103/QĐ-UBND Về việc phê quyệt các quy trình nội bội trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 07/09/2021
4102/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực văn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội 07/09/2021
4016/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hoá; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp. 25/08/2021
3982/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực phòng chống thiên tai thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 20/08/2021
3940/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 13/08/2021