Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
2389/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội 10/06/2020
2206/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 29/05/2020
2207/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 29/05/2020
1902/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bãi bỏ lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 11/05/2020
1771/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/04/2020
480/QĐ-LĐTBXH Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 29/04/2020
1724/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 27/04/2020
1640/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 21/04/2020
143/TB_UBND Công khai tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách quý I/2021 14/04/2020
1510/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 14/04/2020
1423/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh, hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/04/2020
1368/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ cá quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, đo đạc bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, UBND cấp huyện; UBND cấp xã và thủ tục hành chính liên thông giữa các cấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội 06/04/2020
1367/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 03/04/2020
1095/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/03/2020
1094/QĐ-UBND Về việc phê duyệt cá quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 17/03/2020
1072/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC và TTHC các lĩnh vực: Hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở công sở, vật liệu xây dựng, giám định tư pháp xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 16/03/2020
805/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền 19/02/2020
514/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 31/01/2020
394/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục TTHC lĩnh vực bảo hiểm nông nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, Sở NN và PTNT,, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 20/01/2020
317/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 15/01/2020