Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4733/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thông tin truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội, UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố 21/10/2020
4713/QĐ-UB V/v công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa; danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tư pháp 20/10/2020
4653/QĐ-UBND V/v công bố danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội 16/10/2020
4623/QĐ-UBND Về việc thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội. 14/10/2020
4624/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo 14/10/2020
4148/QĐ-UBND V/v quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính 16/09/2020
4044/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội 10/09/2020
3822/QĐ-UBND V/v công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Công thương Hà Nội 26/08/2020
3632/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/08/2020
3594/QĐ-UBND Về việc phê duyệt, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 17/08/2020
3495/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội 11/08/2020
3447/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài chính thành phố Hà Nội. 06/08/2020
2538/QĐ-BNN-VP V/v ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 06/07/2020
2876/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội 02/07/2020
2855/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động thương binh xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 30/06/2020
2433/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực lao động thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 15/06/2020
2390/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Lao động TBXH thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội 10/06/2020
2389/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc Thành phố Hà Nội 10/06/2020
2206/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng, tín ngưỡng tôn giáo, văn thư lưu trữ, tổ chức phi chính phủ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 29/05/2020
2207/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội 29/05/2020