Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
547/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
546/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Tiểu ban hậu cần phục vụ công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
01/CT-UBND Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại quận Long Biên 05/02/2016
05-CT/UBND Chỉ thị về thực hiện cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 tại thành phố Hà Nội 01/02/2016
01/KH-UBBC Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn quận Long Biên 28/01/2016
02/TB-UBBC Thông báo lịch triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 28/01/2016
297/QĐ-CTUBND Quyết định công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND Quận Long Biên hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2015 28/01/2016
350/QĐ-UBND Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử quận Long Biên 25/01/2016
1134/2016/UBTVQH13 Nghị quyết Quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND trong bầu cử bổ sung 18/01/2016
1132/NQ-UBTVQH13 Hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 16/01/2016
63/QĐ/BNN V/v ban hành Dan mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và PTNT 11/01/2016
85/2015/QH13 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 25/06/2015
81/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách quận Long Biên năm 2014 25/06/2015
82/2015/NQ-HĐND Thông quan việc bổ sung Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm (2013 – 2015) của Ủy ban nhân dân quận Long Biên 25/06/2015
83/2015/NQ-HĐND Phê duyệt điều chỉnh và bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư Xây dựng cơ bản năm 2015 sử dụng ngân sách quận 25/06/2015
77/2015/QH13 Luật tổ chức chính quyền địa phương 19/06/2015
4525/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính cấp Giấy phéo quy hoạch trên địa bàn Thành phố Hà Nội 29/09/2011