Văn Bản Pháp Quy

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
7465/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội 30/12/2019
7464/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết TTHC lĩnh vực tổ chức phi chính phủ và chính sách đối với Thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội 30/12/2019
7295/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực công chức, Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ Thành phố Hà Nội 25/12/2019
7130/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội 17/12/2019
7023/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định 4045/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 và Quyết định 4046/QĐ-UBND ngày 31/8/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 09/12/2019
7023/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 và Quyết định số 4046/QĐ-UBND ngày 31/08/2011 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội 09/12/2019
6877/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội 29/11/2019
6600/QĐ-UBND V/v phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 22/11/2019
6547/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 12/11/2019
6229/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 07/11/2019
6156/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực quy hoạch - kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã 04/11/2019
6090/QĐ-UBND Về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 31/10/2019
5926/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện 25/10/2019
5905/QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ, Tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 24/10/2019
5819/QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính, thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội 18/10/2019
5820/QĐ-UBND Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 18/10/2019
5388/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 26/09/2019
5173/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện thuộc thành phố Hà Nội 16/09/2019
4980/QĐ-UBND Về việc Phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội 09/09/2019
4658/QĐ-UBND V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội 29/08/2019