Văn phòng HĐND&UBND

Địa Chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: vanphong_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Văn phòng HĐND&UBND là cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, có chức năng tham mưu tổng hợp cho HĐND, UBND quận về hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu cho Chủ tịch UBND quận về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND, UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND, UBND; tham mưu, giúp UBND quận thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc. 

B. NHIỆM VỤ 

1. Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn của UBND quận: 

- Văn phòng HĐND&UBND quận có nhiệm vụ tham mưu, trình UBND quận xây dựng, thông qua quy hoạch, kế hoạch dài hạn, hàng năm, các chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, hàng quý và năm, các dự án của UBND quận thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND&UBND. Đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của UBND quận và Lãnh đạo UBND quận sau khi được phê duyệt; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác phối hợp giữa các phòng chuyên môn và UBND các phường theo quy định của pháp luật; 

- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị các báo cáo phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND và Lãnh đạo UBND quận theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất được giao theo quy định của pháp luật; 

- Chủ trì soạn thảo các đề án, dự thảo văn bản theo sự phân công của Lãnh đạo UBND quận; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường soạn thảo, chuẩn bị các đề án được phân công phụ trách. Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các phòng, ban chuyên môn, UBND các phường trước khi trình UBND và Chủ tịch UBND quận xem xét, quyết định; 

- Tham mưu, giúp UBND và Chủ tịch UBND quận giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Quận ủy, Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, Uỷ ban MTTQ quận, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Trung ương, của Thành phố đóng trên địa bàn địa phương; 

- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND quận; các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên có liên quan. Giúp UBND quận phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó tại các phòng chuyên môn, UBND quận;

- Quản lý thống nhất việc ban hành các loại văn bản của UBND và Chủ tịch UBND quận; công tác công văn, giấy tờ, văn thư, hành chính, lưu trữ, tin học hoá hành chính nhà nước của UBND quận. Trình UBND quận chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước thuộc phạm vi của Văn phòng HĐND&UBND quận. Phối hợp với phòng Nội vụ, hướng dẫn UBND các phường thuộc quận về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ, tin học hoá quản lý hành chính nhà nước theo quy định của pháp luật; 

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong phạm vi quản lý của Văn phòng HĐND&UBND quận theo quy định của pháp luật và phân công của Chủ tịch UBND quận;  

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của UBND  và Chủ tịch UBND quận; bảo đảm điều kiện hoạt động của UBND quận và các tổ chức có liên quan theo quy định của UBND quận; 

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và tài sản, trang thiết bị, cơ sở vật chất kỹ thuật được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của UBND quận;  

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND và Chủ tịch UBND quận giao. 

2. Đối với chức năng là cơ quan chuyên môn tổ chức, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND quận: 

- Tham mưu xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch hoạt động hàng tháng, hàng quý và năm của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND quận; tổ chức phục vụ việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được phê duyệt; 

- Tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND điều hành công việc chung của HĐND; điều hoà, phối hợp hoạt động các Ban của HĐND; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND, nội quy kỳ họp HĐND; giúp Thường trực HĐND giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu HĐND; phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, Ban của HĐND  trong hoạt động đối ngoại; 

- Giúp Thường trực HĐND xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND và các Ban của HĐND; đôn đốc cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp HĐND, cuộc họp của Thường trực HĐND, cuộc họp Ban của HĐND. Giúp Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xây dựng báo cáo công tác; phục vụ các Ban của HĐND thẩm tra đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết; giúp Thư ký kỳ họp HĐND hoàn chỉnh Nghị quyết của HĐND; giúp Thường trực HĐND hoàn thiện các nghị quyết của HĐND; 

- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND trong hoạt động giám sát; theo dõi, đôn đốc cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện kiến nghị trong kết luận giám sát;  

- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân;  

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan phục vụ đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri; giúp Thường trực HĐND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

- Phục vụ Thường trực HĐND quận trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND các phường; 

- Phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND giữ mối liên hệ công tác với các cơ quan cấp trên, Thường trực Quận ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ, TAND, VKSND và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương; 

- Phục vụ Thường trực HĐND lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm, tổ chức thực hiện, quản lý kinh phí hoạt động của HĐND. Bảo đảm điều kiện hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND; thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu HĐND;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Thường trực HĐND giao. 

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Văn phòng HĐND&UBND quận hiện có 45 đồng chí, gồm: 01 Chánh Văn phòng và 04 Phó Chánh Văn phòng, bao gồm các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận Tổng hợp;

2. Bộ phận Công nghệ - Thông tin;

3. Bộ phận Hành chính - Quản trị; 

4. Bộ phận Một cửa. 

D. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1.Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0913.562.963 

Địa chỉ Email: nguyenthithanhhang_longbien@hanoi.gov.vn 

2.  Đ/c Nguyễn Văn Thắng - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0903.228.434

Địa chỉ Email:  nguyenvanthang_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Bùi Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0904.919.212

Địa chỉ Email: buiduong_longbien@hanoi.gov.vn 

4. Đ/c Tăng Quang Huy - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0912.803.899

Địa chỉ Email: tangquanghuy_longbien@hanoi.gov.vn 

5. Đ/c Nguyễn Kim Ánh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0984.456.466

Địa chỉ Email: nguyenkimanh_longbien@hanoi.gov.vn 

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Văn phòng HĐND&UBND quận đã được UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Liên tục các năm 2006 - 2011 được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Đặc biệt, năm 2009 được công nhận Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Năm 2011, Văn phòng HĐND&UBND được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.