Văn phòng HĐND&UBND

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Email: vanphong_longbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận có chức năng tham mưu tổng hợp giúp Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân về các nội dung sau:

a) Hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

b) Trực tiếp quản lý và chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân quận, chuyển hồ sơ đến các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận giải quyết và nhận kết quả để trả cho cá nhân, tổ chức.

c) Trực tiếp quản lý hoạt động của Ban Tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

B. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CHUNG

1. Tổ chức thực hiện các văn bản, quy hoạch, kế hoạch do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt liên quan đến hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;

2. Tiếp nhận, xử lý văn bản do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận; ban hành và quản lý văn bản theo quy định; được ký văn bản thông báo ý kiến, kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

3. Thực hiện phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

4. Tham mưu giúp Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận: Lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm; tổ chức thực hiện dự toán; quản lý kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. Thực hiện chế độ, chính sách đối với đại biểu Hội đồng nhân dân;

5. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo tiêu chuẩn ngạch công chức trong các bộ phận thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;

6. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận;

7. Phát hành, quản lý, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản, chỉ đạo của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận:

a) Quản lý, sử dụng con dấu, phát hành văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

b) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện văn bản của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận; định kỳ rà soát, báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành;

c) Lưu trữ văn bản, hồ sơ, tài liệu của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

8. Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật:

a) Bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

b) Phục vụ các chuyến công tác, làm việc, tiếp khách của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

c) Quản lý và chịu trách nhiệm về tài sản, điều kiện cơ sở vật chất, hoạt động nghiên cứu khoa học, công tác hành chính, lưu trữ, hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ và công tác lễ tân, phục vụ tiếp đón các đoàn công tác trong và ngoài nước theo sự phân công hoặc ủy quyền của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận.

9. Thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND quận Long Biên và UBND các phường trên địa bàn Quận

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

Văn phòng HĐND&UBND quận hiện có 28 đồng chí, gồm: 01 Chánh Văn phòng và 03 Phó Chánh Văn phòng, bao gồm các Bộ phận nghiệp vụ như sau:

1. Bộ phận Hành chính - Tổng hợp;

2. Bộ phận Công nghệ - Thông tin;

3. Bộ phận “Một cửa”.

D. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

1.Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hằng - Quận ủy viên, Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0913.562.963 

Địa chỉ Email: nguyenthithanhhang_longbien@hanoi.gov.vn 

2. Đ/c Bùi Dương - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0904.920.585

Địa chỉ Email: buiduong_longbien@hanoi.gov.vn 

3. Đ/c Thẩm Văn Vỹ - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND

ĐT liên hệ: 0913.002.458

Địa chỉ Email: thamvanvy_longbien@hanoi.gov.vn 

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Văn phòng HĐND&UBND quận đã được UBND Thành phố Hà Nội, Quận uỷ, UBND quận Long Biên tặng nhiều bằng khen và giấy khen. Liên tục các năm 2006 - 2011 được nhận Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội. Đặc biệt, năm 2009 được công nhận Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc cấp thành phố. Năm 2011, Văn phòng HĐND&UBND được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Năm 2015 được Chủ tịch UBND Thành phố tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc. Năm 2017 được nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND Thành phố. Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND luôn đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch - vững mạnh.