Văn phòng Quận ủy

GIỚI THIỆU VĂN PHÒNG QUẬN ỦY LONG BIÊN

-----

Tên đơn vị: Văn phòng Quận ủy

Địa chỉ: Số 1 phố Vạn Hạnh - KĐT Việt Hưng - Quận Long Biên - Hà Nội

Emailvanphong­_qulongbien@hanoi.gov.vn

A. CHỨC NĂNG

Văn phòng Quận ủy là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, Thường vụ, Thường trực Quận ủy tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban xây dựng Đảng phục vụ cho hoạt động chung của Quận ủy, có chức năng: Phục vụ trực tiếp các hoạt động hàng ngày của Quận ủy; quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Quận ủy và các cơ quan tham mưu giúp Quận ủy; kiến nghị, đề xuất những vấn đề cần thiết trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên địa bàn Quận; tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy.

B. NHIỆM VỤ

1. Tham mưu, phối hợp

- Giúp Ban Chấp hành Đảng bộ Quận xây dựng và tổ chức thực hiện Chương trình công tác toàn khóa; Chương trình công tác năm, quý, tháng của Ban Thường vụ Quận ủy và lịch công tác tuần của Thường trực, Thường vụ Quận ủy. Chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan chức năng giúp cấp ủy xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; sơ kết, tổng kết việc thực hiện và sửa đổi, bổ sung quy chế khi thấy cần thiết.

- Là đầu mối phối hợp, điều hòa Chương trình công tác của Thường trực Quận ủy và một số hoạt động của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy; phối hợp, điều hòa hoạt động của các Ban Đảng, các cơ quan của cấp ủy để phục vụ cho hoạt động chung của Quận ủy.

- Tổ chức phục vụ các hội nghị thường xuyên và đột xuất của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, các cuộc họp của Thường trực Quận ủy; tham gia tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu đảng bộ Quận. Tổ chức ghi biên bản, lập hồ sơ hội nghị và văn bản hóa các kết luận của hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy.

- Giúp Thường trực Quận ủy xử lý, điều hành công việc hàng ngày của Quận ủy.

- Chủ trì hoặc phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận xây dựng một số Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động và Đề án, Kế hoạch do Thường trực Quận ủy giao; theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện, thẩm định nội dung và thể thức văn bản trước khi trình cấp ủy. Trực tiếp soạn thảo các văn bản do cấp ủy giao.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan giúp cấp ủy theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chương trình hành động, Đề án, Kế hoạch, các Quyết định của cấp ủy và Trung ương, Thành ủy; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trong Đảng bộ Quận.

2. Công tác tổng hợp - nội chính

- Tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của cấp ủy; thực hiện chế độ cung cấp thông tin cho Quận ủy viên và cấp cơ sở trực thuộc, các phòng, ban, ngành, đoàn thể theo quy chế hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy. Giúp Thường trực Quận ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đối với Thành ủy; theo dõi, đôn đốc các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy cơ sở thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

- Tiếp nhận, nghiên cứu các đơn, thư gửi đến Quận ủy, đề xuất ý kiến xử lý; chuẩn bị nội dung và tham dự các buổi tiếp công dân của Thường trực Quận ủy; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số đơn, thư khiếu nại, tố cáo được Thường trực Quận ủy giao.

3. Công tác văn thư lưu trữ

- Đảm bảo công tác văn thư, lưu trữ đúng với quy định hiện hành; tiếp nhận, phát hành và quản lý tài liệu, văn bản bảo đảm chặt chẽ, kịp thời, an toàn, bí mật.

- Bảo vệ, bảo quản an toàn, khai thác, sử dụng có hiệu quả tài liệu tại kho lưu trữ của Quận ủy; tổ chức thu thập, sưu tầm đầy đủ các tài liệu thuộc diện lưu vào kho lưu trữ Quận ủy. Phối hợp với Văn phòng Thành ủy hướng dẫn nghiệp vụ và kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ của cấp ủy cơ sở, cơ quan trực thuộc Quận ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận.

4. Công tác công nghệ thông tin

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy quản lý, vận hành, bảo vệ mạng thông tin của cấp ủy. Bảo đảm kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong văn phòng cấp ủy và các cơ quan Đảng. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin cho cấp ủy cơ sở.

- Xây dựng và phối hợp với Văn phòng Thành ủy thực hiện kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ văn phòng cấp ủy và công nghệ thông tin cho Quận ủy viên, cán bộ văn phòng cấp ủy, cán bộ chủ chốt cấp ủy cơ sở và cơ quan trực thuộc Quận ủy.

5. Công tác hành chính - quản trị

- Thực hiện quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ theo đúng quy định hiện hành; bảo đảm tài chính và các điều kiện vật chất cho hoạt động của Quận ủy và các cơ quan trực thuộc Quận ủy.

- Chủ động kiến nghị với Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy có chế độ chi tiêu đặc thù, phù hợp để động viên, khuyến khích cán bộ công tác tại Văn phòng cấp ủy và cán bộ làm công tác Đảng.

- Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, tổ chức bảo vệ an toàn nơi làm việc của Quận ủy. Quản lý, khai thác mạng cơ yếu, mã dịch theo đúng quy định hiện hành.

6. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do BTV, Thường trực Quận uỷ giao, uỷ quyền.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

- Tổ chức bộ máy của Văn phòng Quận ủy bao gồm lãnh đạo Văn phòng (Chánh Văn phòng và 02 Phó Chánh Văn phòng) và các bộ phận nghiệp vụ gồm 06 đồng chí:

1. Bộ phận Tổng hợp;

2. Bộ phận Nội chính;

3. Bộ phận Tài vụ;

4. Bộ phận Văn thư - Lưu trữ;

5. Bộ phận Công nghệ thông tin;

6. Bộ phận Hành chính, phục vụ;

D. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG QUẬN UỶ

1. Đ/c Lê Đức Toàn - Chánh Văn phòng Quận ủy

ĐT liên hệ: 0913.042927

Địa chỉ mail: leductoan_longbien@hanoi.gov.vn

2. Đ/c Trần Thanh Nam - Phó Chánh Văn phòng Nội chính - Tiếp dân

ĐT liên hệ: 0912.218218

Địa chỉ mail: tranthanhnam_longbien@hanoi.gov.vn

3. Đ/c Đặng Thị Ánh Nguyệt - Phó Chánh Văn phòng Hành chính - Quản trị

ĐT liên hệ: 0915.085.395

Địa chỉ mail: dangthianhnguyet_qulongbien@hanoi.gov.vn

4. Đ/c Đặng Trung Thành - Phó Chánh Văn phòng Tổng hợp

ĐT liên hệ: 0703.566789

Địa chỉ mail: dangtrungthanh_longbien@hanoi.gov.vn

E. THÀNH TÍCH

Từ năm 2004 đến nay, Văn phòng Quận uỷ luôn được Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội, Văn phòng Thành ủy Hà Nội và Đảng bộ quận Long Biên tặng bằng khen và giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng; thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy và Quận. Năm 2010, 2014, 2017, Văn phòng Quận ủy được UBND Thành phố tặng Bằng khen đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm. Năm 2011, 2017, 2018, Văn phòng Quận ủy được Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng cấp ủy. Năm 2011, 2015 và 2016, Văn phòng Quận ủy được UBND Thành phố Hà Nội tặng cờ Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua. Đặc biệt, năm 2017, Văn phòng Quận ủy được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Văn phòng cấp ủy. Chi bộ Văn phòng Quận ủy luôn đạt chi bộ trong sạch - vững mạnh; tổ chức công đoàn vững mạnh; nhiều cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, “Người tốt - Việc tốt” cấp Quận và cấp Thành phố; Giấy khen của Văn phòng Thành ủy; Bằng khen của Thành ủy Hà Nội./.