Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2016 - 2017
Ngày đăng 19/09/2016 | 08:29 AM  | Lượt xem: 334

Tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2016 - 2017

Ngày 30 tháng 8 năm 2016, UBND quận ban hành Kế hoạch 264/KH-UBND về tăng cường đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2016 - 2017 (Xem chi tiết tại đây)