Chỉ đạo điều hành

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 07/10/2016 | 16:33 PM  | Lượt xem: 360

Ngày 07/10/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 12-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn quận Long Biên.

Nội dung xem tại đây