Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo báo cáo kết quả phụ trách phường quý III/2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:26  | Lượt xem: 721
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban thường vụ, ban chấp hành năm 2018

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:22  | Lượt xem: 659
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả công tác tiếp dân và g/q đơn thư 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:14  | Lượt xem: 695
Nội dung xem tại đây

Chỉ đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác Nội chính và PCTN 9 tháng đầu năm 2017

Ngày đăng 12/09/2017 | 10:12  | Lượt xem: 914
Nội dung xem tại đây

Kế hoạch triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:05  | Lượt xem: 710
Ngày 21 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 287/KH-UBND về việc triển khai công tác Y tế trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

Kế hoạch nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:03  | Lượt xem: 864
Ngày 21 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 288/KH-UBND về việc nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Long Biên

Kế hoạch kiểm tra công tác ban hành văn bản QPPL; Hộ tịch; Chứng thực; Phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải của UBND các phường

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:02  | Lượt xem: 692
Ngày 23 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 289/KH-UBND về việc kiểm tra công tác ban hành văn bản QPPL; Hộ tịch; Chứng thực; Phổ biến giáo dục pháp luật, hoà giải của...

Kế hoạch rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 06/09/2017 | 10:01  | Lượt xem: 652
Ngày 25 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 292/KH-UBND về việc rà soát người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng...

Kế hoạch tổ chức gắn biển tuyên truyền các tuyến đường, phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:59  | Lượt xem: 772
Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 294/KH-UBND về việc tổ chức gắn biển tuyên truyền các tuyến đường, phố mang tên danh nhân trên địa bàn quận Long Biên năm 2017

Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử quận Long Biên; tổ chức cho học sinh tham quan tìm hiểu cụm di tích LS-VH năm học 2017 - 2018; tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong CBCCVC, NLĐ

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:56  | Lượt xem: 1009
Ngày 28 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 295/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lịch sử địa phương quận Long Biên và tổ chức cho học sinh tham...

Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:54  | Lượt xem: 893
Ngày 29 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 298/KH-UBND về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học trên địa bàn quận năm học 2017 - 2018

Kế hoạch nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:53  | Lượt xem: 537
Ngày 30 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 303/KH-UBND về việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2017 - 2020

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi trường Quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:51  | Lượt xem: 882
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 307/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; tổ chức triển khai các nhiệm vụ và giải pháp cấp bách để bảo vệ môi...

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 06/09/2017 | 09:49  | Lượt xem: 1059
Ngày 05 tháng 9 năm 2017, UBND quận Long Biên đã ban hành kế hoạch số 308/KH-UBND về việc khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn...