Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016

Ngày đăng 19/09/2016 | 08:02  | Lượt xem: 1112
Triển khai kế hoạch đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ năm 2016

Chỉ đạo xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:48  | Lượt xem: 867
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 284-CV/QU về xây dựng chuyên đề thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Chỉ đạo đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:42  | Lượt xem: 652
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Công văn số 283-CV/QU về việc đăng ký nội dung báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành năm 2017.

Chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:39  | Lượt xem: 682
Ngày 09/9/2016, Quận ủy Long Biên đã ban hành công văn số 280-CV/QU về rà soát, cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử Quận (Lớp 1, 2).

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:35  | Lượt xem: 718
Ngày 8/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 11-TT/QU về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo trên địa bàn quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:32  | Lượt xem: 673
Ngày 08/9/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 10-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận Long Biên.

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên.

Ngày đăng 12/09/2016 | 04:30  | Lượt xem: 682
Ngày 25/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 09-TT/QU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn quận Long Biên.

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2016

Ngày đăng 29/08/2016 | 03:22  | Lượt xem: 740
Ngày 26/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 217-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2016

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2016 | 10:31  | Lượt xem: 1348
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 48-KH/QU thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 23/08/2016 | 10:27  | Lượt xem: 1917
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 47-KH/QU thực hiện Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hoá từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 12/08/2016 | 04:08  | Lượt xem: 1518
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 46-KH/QU thực hiện Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà...

Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:35  | Lượt xem: 1309
Ngày 10/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Đề án 01-ĐA/QU về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:32  | Lượt xem: 1735
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 45-KH/QU thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 02 và 03-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:26  | Lượt xem: 1425
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 43-KH/QU thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân” và Chương trình...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:14  | Lượt xem: 1761
Ngày 14/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 42-KH/QU thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội...

Chương trình hành động của Đảng bộ quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:08  | Lượt xem: 1126
Ngày 11/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/QU của Đảng bộ quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành...

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2016

Ngày đăng 27/07/2016 | 08:47  | Lượt xem: 664
Ngày 26/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 203-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 19/07/2016 | 08:45  | Lượt xem: 637
Ngày 14/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 08-NQ/QU Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI)

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:55  | Lượt xem: 933
Ngày 24/6/2016, Quận ủy ban hành công văn số 227-CV/QU về việc phân công xây dựng kế hoạch thực hiện 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI)

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2016

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:47  | Lượt xem: 664
Ngày 27/6/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 171-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2016