Chỉ đạo điều hành

Đề án đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:35  | Lượt xem: 1315
Ngày 10/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Đề án 01-ĐA/QU về đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức quận Long Biên giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:32  | Lượt xem: 1744
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 45-KH/QU thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 02 và 03-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:26  | Lượt xem: 1433
Ngày 01/8/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 43-KH/QU thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân” và Chương trình...

Kế hoạch Thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:14  | Lượt xem: 1792
Ngày 14/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 42-KH/QU thực hiện Chương trình 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội...

Chương trình hành động của Đảng bộ quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVI

Ngày đăng 10/08/2016 | 03:08  | Lượt xem: 1130
Ngày 11/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình hành động số 09-CTr/QU của Đảng bộ quận Long Biên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành...

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2016

Ngày đăng 27/07/2016 | 08:47  | Lượt xem: 671
Ngày 26/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 203-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 8/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 19/07/2016 | 08:45  | Lượt xem: 645
Ngày 14/7/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 08-NQ/QU Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI)

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:55  | Lượt xem: 943
Ngày 24/6/2016, Quận ủy ban hành công văn số 227-CV/QU về việc phân công xây dựng kế hoạch thực hiện 08 chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy (khóa XVI)

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2016

Ngày đăng 27/06/2016 | 02:47  | Lượt xem: 669
Ngày 27/6/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 171-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2016

Chuẩn bị nội dung làm việc của Ban Thường vụ Quận uỷ với các đơn vị về kết quả 6 tháng đầu năm 2016

Ngày đăng 20/06/2016 | 10:42  | Lượt xem: 739
- Nội dung làm việc với các phường - xem tại đây - Nội dung làm việc với các phòng, ban, ngành - xem tại đây

Thông tri về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên (nhiệm kỳ 2017-2022)

Ngày đăng 20/06/2016 | 09:51  | Lượt xem: 914
Ngày 09/6/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 08-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp quận Long Biên (nhiệm kỳ 2017-2022)

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2016

Ngày đăng 30/05/2016 | 08:33  | Lượt xem: 699
Ngày 27/5/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 133-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 6/2016

Thông tri về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Long Biên

Ngày đăng 12/05/2016 | 03:35  | Lượt xem: 703
Ngày 12/5/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 07-TT/QU về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác Dân số Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn quận Long Biên.

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2016

Ngày đăng 28/04/2016 | 08:50  | Lượt xem: 761
Ngày 26/4/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 119-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2016

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên, khóa III, nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng 11/04/2016 | 03:03  | Lượt xem: 739
Ngày 08/4/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 07-NQ/QU Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Long Biên (khóa III), nhiệm kỳ 2015-2020

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2016

Ngày đăng 28/03/2016 | 10:23  | Lượt xem: 766
Ngày 28/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 113-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 4/2016

Một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2016

Ngày đăng 03/03/2016 | 11:10  | Lượt xem: 776
Ngày 01/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 102-TB/QU về một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 3/2016

Thông tri về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Ngày đăng 03/03/2016 | 11:05  | Lượt xem: 700
Ngày 02/3/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 06-TT/QU về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Thông tri về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội

Ngày đăng 18/02/2016 | 03:55  | Lượt xem: 679
Ngày 16/02/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 05-TT/QU về việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội.

Nghị quyết lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016

Ngày đăng 18/02/2016 | 03:49  | Lượt xem: 693
Ngày 02/02/2016, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 06-NQ/QU về việc lãnh đạo tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2016.