Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp,
Ngày đăng 28/12/2020 | 10:59  | Lượt xem: 837

Ngày 01/12/2020, Quận ủy Long Biên ban hành kế hoạch 10-KH/QU về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020-2025" năm 2021

Nội dung xem tại đây