Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020
Ngày đăng 10/10/2016 | 18:35  | Lượt xem: 865

Ngày 06/10/2016, UBND quận Long Biên ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính Nhà nước của quận Long Biên giai đoạn 2016 - 2020

Trong đó, kế hoạch nêu rõ mục đích, yêu cầu:

- Xây dựng nền hành chính phục vụ, hiện đại, chuyên nghiệp, và hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở về cải cách hành chính.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch vững mạnh, có đủ trình độ phẩm chất, đạo đức và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Cải cách TTHC, đảm bảo tính công khai, minh bạch, giảm thời gian và chi phí trong giao dịch giải quyết TTHC.

Nội dung chi tiết của kế hoạch xem tại đây.