Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 20 - CT/TW, ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị “Về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”
Ngày đăng 14/07/2017 | 16:49  | Lượt xem: 3285

Nội dung xem tại đây