Chỉ đạo điều hành

Chỉ đạo tổng hợp số lượng, nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và tiến độ tham mưu thực hiện của từng đơn vị
Ngày đăng 09/04/2018 | 14:20  | Lượt xem: 671

Nội dung xem tại đây