Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của BCH TW Đảng (khóa X) Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH
Ngày đăng 22/05/2018 | 11:18  | Lượt xem: 1349

Nội dung xem tại đây