Chỉ đạo điều hành

Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:23  | Lượt xem: 2641

Ngày 05/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông tri số 01-TTQU Thông tri về việc lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nội dung chi tiết xem tại đây