Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2019 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 28/11/2019 | 10:44  | Lượt xem: 2857

Nội dung xem chi tiết tại đây