Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 07/09/2022 | 16:14  | Lượt xem: 240

Ngày 27/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 129-KH/QU triển khai Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây