Ban lãnh đạo Ban lãnh đạo


Chi cục trưởng

Nguyễn Hữu Hùng

Email: nhhung.han@gdt.gov.vn 

Phó Chi cục trưởng

Mai Kiên Cường

Email: mkcuong.han@gdt.gov.vn

Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Tấn Đạt

Email: ntdat.han@gdt.gov.vn

Phó Chi cục trưởng

Nguyễn Trọng Hải

Email: nthai03.han@gdt.gov.vn