Văn bản chỉ đạo của Quận

Tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng 16/03/2020 | 05:25  | Lượt xem: 2588
Ngày 13/3/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Hướng dẫn số 25-HD/QU về việc Tổng hợp góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ...

Nghị quyết về tổng số đại biểu triệu tập và phân bổ đại biểu chính thức cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự Đại hội Đại biểu Quận lần thứ IV

Ngày đăng 06/02/2020 | 10:04  | Lượt xem: 651
Ngày 20/01/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Nghị quyết số 24-NQ/QU về tổng số đại biểu triệu tập và phân bổ đại biểu chính thức cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở dự Đại hội Đại biểu Quận lần thứ IV,...

Hướng dẫn một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận ủy về tổ chức đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ IV Đảng bộ Quận

Ngày đăng 18/12/2019 | 04:09  | Lượt xem: 545
Ngày 09/12/2019, Quận ủy Long Biên ban hành Hướng dẫn số 21-HD/QU về Một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 198-KH/QU ngày 23/7/2019 của Quận...

Hướng dẫn triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, Đại hội Đảng lần thứ XIII

Ngày đăng 21/11/2019 | 09:56  | Lượt xem: 397
Ngày 18/11/2019, Ban Tuyên giáo Quận ủy ban hành Hướng dẫn số 73-HD/BTGQU về việc triển khai công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà...