Văn bản chỉ đạo Trung ương, Thành phố

Hướng dẫn quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 14/05/2021 | 05:19  | Lượt xem: 1945
Ngày 28/4/2021, Ủy ban Bầu cử Thành phố ban hành Hướng dẫn số 81-HD/UBBC-NV Hướng dẫn quy trình kiểm phiếu, nhập biên bản và các biểu mẫu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội...

Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử đại biểu QH số 1 của Tp Hà Nội

Ngày đăng 18/03/2021 | 07:59  | Lượt xem: 1653
Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở đơn vị bầu cử đại biểu QH số 1 của Tp Hà Nội

Hướng dẫn lập danh sách cử tri bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 15/03/2021 | 07:54  | Lượt xem: 2149
Theo đó, việc lập, niêm yết danh sách cử tri thực hiện theo quy định tại các điều 29, 30, 31, 32, 33, 34 Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND

Quyết định thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/03/2021 | 03:44  | Lượt xem: 698
Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử Thành phố ban hành Quyết định số 05/QĐ-UBBC về việc “Thành lập Tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các...

Quyết định thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp của thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 05/03/2021 | 02:38  | Lượt xem: 1060
Ngày 04/02/2021, Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 806-QĐ/TU về việc "Thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại...

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/03/2021 | 02:28  | Lượt xem: 1065
Ngày 03/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin tuyên truyền bầu cử Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 09-KH/TBTHCTTT-TT về việc "Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV...

Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 05/03/2021 | 02:23  | Lượt xem: 1117
Ngày 02/3/2021, Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử Thành phố ban hành Quyết định số 40QD/TBTHCTTT-TT về việc "Phân công nhiệm vụ các thành viên Tiểu ban thực hiện công tác...

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày đăng 28/02/2021 | 04:10  | Lượt xem: 2445
Ngày 30/12/2020, Thành ủy Hà Nội ban hành quyết định số 625 - QĐ/TU về việc thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -...

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 25/02/2021 | 05:36  | Lượt xem: 505
Ban thường trực MTTQ Việt Nam Thành phố ban hành hướng dẫn số 19/HD-MTTQ-BTT, ngày 22/01/2021 về quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân...

Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:19  | Lượt xem: 704
Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 1/2021/TT - BNV, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ...

Hướng dẫn về việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:14  | Lượt xem: 694
Hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 12/02/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan Đảng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và...

Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:09  | Lượt xem: 788
Thông tư số 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các...

Hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 25/02/2021 | 04:00  | Lượt xem: 576
Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:56  | Lượt xem: 455
Kế hoạch số 42/KH-HĐBCQG ngày 19/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác bầu cử

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:49  | Lượt xem: 1810
Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia về mẫu hồ sơ ứng cử, mẫu thẻ cử tri, mẫu phiếu bầu cử, nội quy phòng bỏ phiếu, các mẫu văn bản khác sử dụng trong công tác...

Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:26  | Lượt xem: 491
Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương,...

Hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố;hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung

Ngày đăng 25/02/2021 | 03:06  | Lượt xem: 540
Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định chi tiết, hướng dẫn về việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân...
Hiển thị 1 - 20 trong 31 kết quả.